ثبت احوال

تعداد پاراگرف: 3

در صورتی که برای گرفتن شناسنامه، سِجِل، اوراق هوییت شخص شرط مرتبط به سلسله ی آقای آدم مطرح است همچون لزوم وجود ثبت محضری و عقد خوانده شده و اگر در مسیر حذف شرط مطرح شده شخص مشکل سازی هست مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا به اجرا برسد، 19:52 چهارشنبه 12 مرداد 1401 آگوست 3 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر امکان ویرایش نام برای شهروند به صورت آنلاین و در یک مرحله(بدون نظارت) تنها با احراز شمارۀ ملّی و بدون محدودیّت در تعداد تعویض(با ثبت و ذخیرۀ هر تعویض در تاریخچه) اجرا شود همینطور در خصوص هر شخص ناقض در مسیر دسترسی آنلاین به نام شهروند یا کد ملّی، همینطور در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر ایجاد امکان پنهان سازی دسترسی آنلاین به تاریخچۀ نام شهروند از سوی شهروند، باغستان شهریار 05:19 شنبه 17 اردیبهشت 1401.

مایلیم هر شخص که شرطی مرتبط با سلسلۀ آقای ابراهیم را در روند ثبت احوال شهروند مطرح می‌دارد مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند، دارایی ایشان مسدود و به نفع نهاد منظر مصادره گردد و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا شود، باغستان شهریار 19:56 سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401.