کشورهای سلطنتی

تعداد پاراگرف: 1

در صورت وجود موضوع سلطنت در قانون اساسی مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر حذف سلطنت از قانون اساسی هر کشور سلطنتی اجرا گردد، باغستان شهریار 04:02 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401.