گزینش

تعداد پاراگرف: 1

آیا در خصوص تغییر ساختار گزینش در حکومت، خاصه نیروهای مسلّح و اطّلاعاتی فرآیندهایی سنجیده یا اجرا شده است، آیا در این خصوص فضای فکری، بستر یا مباحثی جریان یافته است. هجده و بیست و پنج دقیقهٔ جمعه نوزده آذر هزار و چهارصد شمسی.

,