قطع نخاع

تعداد پاراگرف: 3

به نظر در خصوص مشکل سازی در پاکسازی مین و نظارت بر ما و حضور در بر ما وزارت اطّلاعات متولّی اصلی است، چنین گمان برده‌ایم. ده و بیست و نه دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی. و احتمالاً مشکل نقل و انتقال دارایی ما نیز به همان ساختار بر می‌گردد. سی و شش دقیقهٔ همین ساعت.

احتمالاً در صورت وجود مواردی از انفجار مین و صدمه به افراد در مرز با توجّه به وجود بستر و ابزار علمی جهت پاکسازی در زمان حاضر و عدم وجود اراده به تهیّه پس از جنگ بتوان قطع نخاع افراد مشک ساز یا مرگ ایشان و یا هر نسبتی محتمل به نزدیکی به قیاس را در نظر گرفت، چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است. ده و نوزده دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.آیا ما چنین مواردی از مرگ یا قطع عضو نشنیده‌ایم، چنین گمان نمی‌بریم. بیست و یک دقیقهٔ همین ساعت.

به نظر و گمان ما چنین رسیده است که فضایی به عمد در حال حفظ بقایای احتمالی جنگ و موضوعاتی است که به جان و مال و خرد افراد صدمه بزند، پیشتر نیز به این موضوع اشاره داشته‌ایم، این دیواری که آخرین پنهان‌گاه‌های آن همچون کعبه و آقای محمّد مقرّر به تخریب هستند گویا جدا از ترویج تهی دستی و نابخردی از این طریق نیز ارتزاق داشته و پروار شده‌اند، به هر ترتیب گمان می‌بریم که ممکن است در قبال موضوع مشکل سازی در پاکسازی مین‌های جنگی اگر چنین مواردی مطرح باشد قطع نخاع فرد مرتبط به کمر تا کف پا به گمان برسد. ده و ده دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.