فدراسیون ورزشی

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم دارایی رئیس فدراسیون فوتبال و اتومبیل رانی مسدود، مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا و مورد پیگرد قضایی قرار گیرند، باغستان شهریار 03:06 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در مسیر برپایی مدیریّت فدراسیون‌های ورزشی بر اساس رای همان صنف و جامعه اجرا شود. ۲۰:۴۷ چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۰.