تامین لپ تاپ دوران تحصیل

تعداد پاراگرف: 1

بیست و دو پنجاه و شش دقیقهٔ شنبه بیست و نه آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار تامین لپ تاپ افراد در دوران تحصیل به پیشنهاد تغییر داده شده است.