شهر تهران

تعداد پاراگرف: 8

پیشتر در خصوص تغییر نام خیابان ولی عصر تهران به سیِ سووم(C3) یا شبیه به چنین مضمونی سخن به میان آمده است، به نظر با پندار ولی عصر بودن انسان گمان نمی بریم این تغییر نام یا موارد مشابه دست کم با این زاویه ی نگرش مناسب باشد، 19:32 یکشنبه 22 خرداد 1401 Gebze گبزه شرق استانبول.

مایلیم توحید و اتوبان شمالی آن درختکاری و سنگ فرش گردد. بالاتر از توحید در فضای میانی روی تونل توحید تهران، ۱۳:۲۲ یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰.

به گمانمان چنین رسید در مسیر دربند که خطّ راهنمای نابینا در پیاده راه به عمد با سنگی لغزنده حصار شده است در راست و چپ، شبیه مرمری خاکستری که در باقی پیاده راه نیز در مسیر‌های عمومی سنگ‌هایی نظیر آن به رنگ خاکستری به صورت شیارهایی بین دیگر سنگ‌ها اجرا شده‌اند، چنین گمان بردیم که آقای خامنه‌ای بودن آنها را اجبار داشته‌اند. از طریق phpmyadmin نوشته شده است. باغستان شهریار، 23:23 جمعه 20 اسفند 1400. فاصله در ابتدای پاراگراف حذف شد، بالاتر از توحید، تهران، ۱۳:۲۲ یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم در خیابان قاسم مهاجر هیچ طرحی از عقب نشینی یا سنگ فرش موجود نیست که به گمان ما احتمالاً چنین اندیشه داشتن مناسب باشد. خیابان قاسم مهاجر، ۱۲:۵۸ چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم تمام خیابان‌های منتهی به میدان شوش و چهار راه مولوی سنگ‌فرش پیاده رو باشند، احتمالاً تغییر نام چهار راه مولوی به سیاق خیابان کریم خان مناسب است. بالاتر از چهار راه مولوی نزدیک تقاطع پانزده خرداد تهران، ۱۷:۱۳ شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰. در خصوص تمامی نامگذاری‌های جهان در صورت تمایل مایلیم این موضوع مدّ نظر قرار گیرد، خیابان امیر کبیر اطراف تقاطع خیابان پامنار، ۱۷:۳۸ همین روز.

مایلیم محلّ سازمان مدیریّت پسماند در ضلع شرقی پارک بعثت تخلیه و با فضای پارک تلفیق شود. گمان می‌بریم تغییر نام این پارک نیز مناسب است. ضلع شرقی پارک بعثت تهران، ۱۵:۲۱ شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰. همینطور فضای ضلع شمالی پارک در صورت عدم وجود مالک شخصی، ۱۵:۲۶ همین روز. به گمان مرتبط به خویش می‌رسد، ۱۵:۳۲ همین روز.

گمان می‌بریم سنگ فرش پیاده رو بودن بلوار اصلی نازی آباد تهران مناسب باشد، احتمالاً نامی مرتبط و متفاوت نیز در خصوص نازی آباد مناسبت داشته باشد یا دست کم مطرح داشتن به عنوان موضوعی برای اندیشه. ۱۹:۲۹ سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم در صورت تمایل نظارت بازار نیز بر انتقال پایتخت فلتا و فارا مناسب باشد، به هر حال احتمالاً مناسب است گمان بردن که افراد جامعه بر وقایع جامعه ناظر هستند. ۲۱:۱۸ دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰. مایلیم به گمان می‌بریم ویراست شد، “در صورت تمایل” به پیش از “بازار” آمد، نیز پس از بازار افزوده شد، بخش افراد جامعه افزوده شد، ۲۲:۰۶ همین روز.