تلفن

تعداد پاراگرف: 1

بیست و پنجاه و یک دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، موضوعات مطرح شده، قرار و شبه قرارهای مرتبط با شماره تلفن‌ها به گمان و پیشنهاد تغییر داده شده است. ما پیشتر مطرح و مقرّر داشته‌ایم در خصوص شمارهٔ اضطرار ۰۹۱۱ تا ترمینال اورژانس، پلیس و آتش نشانی باشد، همینطور بهره مندی از پیش شمارگانی چون دو صفر هفت و دو صفر یک مطرح شده است که به نظر مقدور و ممکن بوده است و احتمالاً چنین است.