موضوعات اخیر

دسته: تلفن

  • تلفن

    بیست و پنجاه و یک دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، موضوعات مطرح شده، قرار و شبه قرارهای مرتبط با شماره تلفن‌ها به گمان و پیشنهاد تغییر داده شده است. ما پیشتر مطرح و مقرّر داشته‌ایم در خصوص شمارهٔ اضطرار ۰۹۱۱ تا ترمینال اورژانس، پلیس و آتش نشانی باشد، همینطور[…]