زمان، پیشنهاد، انتظار

تعداد پاراگرف: 1

نه و چهل و سه دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، در نیروهای مسلّح و اطّلاعاتی هر پیشنهاد انتظار بیش از دو ثانیه در خصوص نیروهای مذکور از نظر ما مشکوک، دچار اختلال و آغشتگی یا منتفی است، البتّه ما دست کم در این مقطع زمانی در خصوص تمامی افراد چنین نگرشی داریم، رسیدن به این رقم دست کم برای ما به نظر رقم سبکی هزینه نبرده است. پیشتر در این گمان‌ها اشاره یا اشاراتی داشته‌ایم که هر که شما را به انتظار رهنمون گردد یا احمق است یا بی‌شرف و در هر دو حالت نا لایق است، البتّه احمق بودن بی شرفی را پاک نمی‌کند، و اینکه صبر و انتظار از هم توفیر دارند.