موضوعات اخیر

دسته: زمان

  • برای آینده

    به گمان آینده فریب است، برای آینده برای نسل بعد برای فلان موضوع در آینده، این ها حکایاتی در راستای سوزاندن اکنون است چه شخص بازیچه ی فاقد شرافتی باشد یا شخصی دور از شرافت ذهن را از اکنون و لحظه ی نقد حاضر به فردا سوق دهد، به گمان از تفسیر[…]

  • زمان، پیشنهاد، انتظار

    نه و چهل و سه دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، در نیروهای مسلّح و اطّلاعاتی هر پیشنهاد انتظار بیش از دو ثانیه در خصوص نیروهای مذکور از نظر ما مشکوک، دچار اختلال و آغشتگی یا منتفی است، البتّه ما دست کم در این مقطع زمانی در خصوص تمامی افراد[…]