مسواک

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر از گمانمان به مناسب بودن شستن نوک زبان هنگام مسواک زدن سخن به میان آمده است، به نظر شستن کام(سقف دهان) با مسواک نیز فرح بخش احوال است. چنین گمان برده‌ایم، یازده و بیست و شش دقیقهٔ شنبه بیست آذر هزار و چهارصد شمسی.