آموزش پایه

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر موارد پیشتر مطرح شده به جز درصد تخصیص یابی به ادیان سلسلۀ آقای ابراهیم که به گمان مناسب است گریزی به جنبه‌های خیانتکارانه و فاقد شرافت آن بر پایۀ ثمرات موجود در شاید بیش از سی و پنج قرن در کمتر از ده صفحه اشاره شود و همینطور در خصوص هر شخص ناقض همسویی آموزش افراد با قانون اساسی مطرح شده و تلفیق سیستم آموزشی عالی در پایه اجرا گردد. باغستان شهریار 20:51 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.

نوزده و پنجاه و هشت دقیقهٔ دوشنبه یک آذر هزار و چهارصد شمسی، در خصوص آموزش پایه پیشتر مواردی مطرح شده است نظیر ممنوعیّت تعریف هویّت برای افراد زیر دوازده سال و آموزش زبان انگلیسی به ترتیبی که تا سنّ دوازده سالگی قادر به برخورداری از زبان جهان شمول انگلیسی در حدّ پایه باشند، یک ده هزارم درصد کتب تحصیلی پیش از دانشگاه می‌تواند به ادیان و ایدئولوژی‌ها و نگرش‌ها اختصاص یابد، این اختصاص به صورت پروژهٔ تحقیقی و پس از دوازده سال ممکن است، به عنوان مثال نگرش ادیان و سبک‌های فکری مشهور به موضوعاتی همچون رباخواری، سرقت، انفاق، ازدواج و از این دست، این قرارها و آنچه در این قبیل مقرّر شده به پیشنهاد تغییر داده شده است.

دوازده و پنجاه و هشت دقیقۀ چهارشنبه بیست و شش آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار آموزش متمرکز در مراکز تخصّصی با چندین معلّم و استعدادیاب مختلف و رساندن دانش‌آموز به مدرسه در عوض بردن یک معلّم به سطح مجامع دانش‌آموزان را به پیشنهاد تغییر می‌دهیم. پانزده و سی و شش دقیقۀ همین روز، ویراست جزئی(حذف یک “را”).