کنگرهٔ ایالات متّحدهٔ آمریکا

تعداد پاراگرف: 1

گمان نمی‌بریم شخصیّت خانوم ایلهان امر نمایندهٔ کنگرهٔ ایالات متّحدهٔ آمریکا را مناسب دیده باشیم، به گمان ما آقای محمّد دروغ گو، غیر امانت دار، تزویر کار، فاقد شرافت و خائن بوده‌اند به نژاد بشر، از فرصتی که افرادی در فرودستی ناگزیر گیر مانده بوده‌اند بهره جسته‌اند و حکایت بد و بدتری را شکل داده‌اند که ثمرهٔ آن به وضع حاضر اسلام و مسلمان انجامیده است، این گمان ماست. ۲۰:۵۵ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰. به نظر خانوم امر با تقلّب در انتخابات ایالت مرتبط بر کرسی کنگره نشسته‌اند، لابی فاشیسم ازرائیلی. چنین گمان برده‌ایم. ۲۱:۰۲ همین روز.