موضوعات اخیر

کنگرهٔ ایالات متّحدهٔ آمریکا


گمان نمی‌بریم شخصیّت خانوم ایلهان امر نمایندهٔ کنگرهٔ ایالات متّحدهٔ آمریکا را مناسب دیده باشیم، به گمان ما آقای محمّد دروغ گو، غیر امانت دار، تزویر کار، فاقد شرافت و خائن بوده‌اند به نژاد بشر، از فرصتی که افرادی در فرودستی ناگزیر گیر مانده بوده‌اند بهره جسته‌اند و حکایت بد و بدتری را شکل داده‌اند که ثمرهٔ آن به وضع حاضر اسلام و مسلمان انجامیده است، این گمان ماست. ۲۰:۵۵ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰. به نظر خانوم امر با تقلّب در انتخابات ایالت مرتبط بر کرسی کنگره نشسته‌اند، لابی فاشیسم ازرائیلی. چنین گمان برده‌ایم. ۲۱:۰۲ همین روز.


دیدگاهتان را بنویسید