پول مجازی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در حذف ایجاد بدون پشتوانۀ تولید پول مجازی همچون بیت‌کُوین اجرا گردد، باغستان شهریار 08:12 دوشنبه 19 اردیبهشت 1401.