مدیریّت آب پشت سد با رای اکثریّت بومی

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض مدیریّت سد توسّط احتجام بومی(رای اکثریّت شهروندان منطقۀ همجوار سد) اجرا شود، باغستان شهریار 21:52 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401. به گمان در وضعیّتی پایه در تاسیس سد مناسب است مسیر رودخانه یا جامعۀ ذی نفع رسد شوند امّا در وضعیّتی که این موضوع به بعد از احداث سد ایجاد شده است گمان می‌بریم در خصوص واژۀ همجوار تبصره یا افزوده‌ای را در نظر بگیریم با فرض اینکه سد موجود نیست یا حرکت در مسیر کسب رضایت هر شخص مقتضی، در این خصوص گمان می‌بریم تامین هزینۀ تخریب یا از نو بنا سازی سد در صورت نیاز مناسب است و در صورت تناسب تامین آن توسّط بنیاد منظر بلا مانع است، باغستان شهریار 22:01 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401. “مایلیم در صورت نیاز از بنیاد منظر تامین گردد” به “در صورت تناسب تامین آن توسّط بنیاد منظر بلا مانع است” ویراست شد، 22:31 همین حوالی.

بیست و یک و چهل و چهار دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، هر نوع قرار در خصوص سد سازی، تخریب و جابجایی از این منظر منتفی است.