واکنش مناسب در مقابل هنجاری همچون ختنه از جانب اشخاص والدین

تعداد پاراگرف: 1

اگر موضوعی همچون ختنه یا تلاش به به عادت رساندن به صدایی همچون صدای اذان از نو زادی و کودکی نا مناسب است به نظر شما واکنش مناسب در قبال آن چیست، 12:54 یکشنبه 10 مهر 1401 اکتبر 2 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.