موضوعات اخیر

واکنش مناسب در مقابل هنجاری همچون ختنه از جانب اشخاص والدین


اگر موضوعی همچون ختنه یا تلاش به به عادت رساندن به صدایی همچون صدای اذان از نو زادی و کودکی نا مناسب است به نظر شما واکنش مناسب در قبال آن چیست، 12:54 یکشنبه 10 مهر 1401 اکتبر 2 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.


دیدگاهتان را بنویسید