کلیسای ارتودکس

تعداد پاراگرف: 1تعداد فهرست: 1

  • آقای Patriarch Neophyte کشیش اعظم کلیسای ارتودکس بلغاریا(گویا گمان برده باشند بلغارستان نیز یک مشاری(استان) مشتق از تهران است)، 22:37 همین حوالی.
  • نگارش دقایقی قبل به تازه نخست ویراست شد، 22:30 همین حوالی.
  • آقای تئودوسیوس ملقّب به عطا الله اسقف اعظم کلیسای فلسطین، 06:43 همین حوالی.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی شده است اجرا گردد، باغستان شهریار 06:35 پنج‌شنبه 15اردیبهشت 1401.