تمدّن

تعداد پاراگرف: 1

افتخار ورزیدن به حکایتی کهن همچون رفتن به بازی‌های المپیک و طلب حریفان چند هزار سال گذشته است، چنین گمان برده‌ایم، پیشتر به این قبیل مضمون اشاره داشته‌ایم، آیا در بحث گفتگوی تمدّن‌ها نشانه‌ای آگاهانه یا جاهلانه از فاشیسم و تلاش برای رکود اندیشه و خِرَد اجتماعی نمی‌بینید، چنین به گمان ما رسیده است، در این خصوص نیز پیشتر امّا نه به این وضوح احتمالاً سخن به میان آمده است. یازده و چهارده دقیقهٔ پنج‌شنبه هجده آذر هزار و چهارصد شمسی.

,