پاکیزگی دهان

تعداد پاراگرف: 1

دهان شما پاکیزه نباشد زبانتان پاکیزه نیست زبانتان پاکیزه نباشد خرد و عقل شما پاکیزه نیست خرد و عقلتان پاکیزه نباشد تعریف و زندگی و سرنوشت شما پاکیزه نیست، آنکه به غذا بیش از مسواک اهمّیّت می‌دهد همان که زیرساخت را به قیمت عبور گذرا(سمبَل و ماست مالی) لگد می‌کند، همان که پوک و پوچ پسند است و احتمالاً بازنده، شاید این اطراف با آغشتگی به خرافه و خردسوزی واژهٔ بدبخت به کار ببرند، مقصود ما برد و باخت نیست که احتمالاً امری نسبی‌ست و لزوماً هر کسی شعور روئت موضوعات به ظاهر مشهود را ندارد بلکه مقصود ما زوال و تباهی با احتمال بالاست، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. نه و پنجاه و پنج دقیقهٔ جمعه ده دی هزار و چهارصد شمسی. نسبی برد و باخت و شعور شهود افزوده شد، ده و شش دقیقهٔ همین روز. به نظر زندگی با دست درازی به زندکی تغییر داده شده بود در متن، اصلاح شد، ده و هفت دقیقهٔ همین روز.