موضوعات اخیر

دسته: نگهداری مناسب

  • پاکیزگی دهان

    دهان شما پاکیزه نباشد زبانتان پاکیزه نیست زبانتان پاکیزه نباشد خرد و عقل شما پاکیزه نیست خرد و عقلتان پاکیزه نباشد تعریف و زندگی و سرنوشت شما پاکیزه نیست، آنکه به غذا بیش از مسواک اهمّیّت می‌دهد همان که زیرساخت را به قیمت عبور گذرا(سمبَل و ماست مالی) لگد می‌کند، همان که[…]