دم و بازدم در اراده به جذب و دمیدن موضوعات

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر به موضوع دم و بازدم و اراده به جذب یا دمیدن موضوع اشاره یا اشاراتی شده است، از نخست و اخیر آن، از چند روز پیشتر احتمالا سه یا چهار شاید، دمیدن ترس متوقّف شده است و در دم جذب ملال شامل همه گشته است، با فیلتر یا شاید مناسب است چنین ادا داشتن «آنتی فیلتر» خشم، شهوت، خانواده و من(منیّت). باغستان شهریار 16:42 پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401.