دیدار حلقه

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم دارایی هر شخص حامی وضعیّت‌هایی که حلقه در اندام، لبان و گردن دختران یا کفش چوبی برای پای دختران به اجبار مهیّا می‌دارند یا به ختنۀ دختران دست می‌زنند یا از تحصیلات مدرن غیر پسران جلوگیری می‌دارند مسدود، مجموع جزا بر ایشان اجرا و مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند. باغستان شهریار 05:37 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

شمول دستهٔ دیدار حلقه افزوده شد، هفت و چهل و چهار دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی.

مایلیم میزگرد یا میزگردهایی به صرف چای و نوشیدنی با حامیان وضعیّت‌هایی که حلقه در اندام، لبان و گردن دختران در آفریقا، کفش چوبی برای دختران در چانا، ختنه دختران در فایراسپات و سرتاسر دنیا، جلوگیری از تحصیلات مدرن دختران در سطح جهان را روا می‌دارند داشته باشیم. سیزده و هشت دقیقهٔ شنبه یازده دی هزار و چهارصد شمسی.