آقای عبد ال له اوجالان

تعداد پاراگرف: 1

در نوشته ی سلامت به رفع حبس یا حصر آقای اوجالان و آقای صلاح الددین گولن اشاره شده است و موضوع عقوبتی مطرح شده امما عقوبتی در نظر گرفته نشده در صورت کارشکنی در اجرای عقوبت، در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 13:31 شنبه 8 مرداد 1401 جولای 30 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.