موضوعات اخیر

سلامت


 • خانوم Jody Allen خواهر یکی از دو شخص معررفی شده به عنوان بنیانگذاران Microsoft، در ۱۷:۵۹.
 • پسر و همسر آقای مهران مدیری، 14:52. اختلال در ذخیره، هنوز منتشر نشده است این بخش مرتبط به تاریخ امروز و بخش تاریخ، در حین تایپ لحظاتی کلید از حالت غیر فععال خارج شد و از نو به حالت غیر فععال درآمد، انتشار، 14:53. لحظاتی تاخیر در انتشار، 14:54. همچنان تاخیر در انتشار موجود است، 14:58.

14:49 پنج شنبه 27 مرداد 1401 آگوست 18 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

 • آقای حسین دژاکام چنین معررفی شده اند به عنوان بنیانگذار کنگره ی شصت، مایلیم کنگره ی مذکور زیر نظر و در مالکییت بهزیستی فععالییت داشته باشند و پروتکلی جهت ورود اشخاص عضو به جامعه اندیشیده شود، به گمان آقای حسین دژاکام نزدیکی به آقای پرویز پرستویی دارند و به روال گمان های پیشین با جعل عنوان و سرقت ثمره ی اشخاص که در دار و دسته ی آقای خامنه ای و مددعیان سلسله ی آقای آدم گمان برده ایم ثمره ی اندیشه ی دیگران را مددعی شده اند، منظر دورانی را در کنگره ی شصت شاید نزدیک دو ماه کمتر از بیست ماه گذرانده اند، در آن دوران تمایلی به کار نبود و آنچه در گوش ما می خواندند سر ساعت حاضر شدن و ماندن در کنگره بود، 14:44 همین حوالی. لحظاتی اختلال در ذخیره که باعث تاخیر شد، 14:45 همین حوالی. و موضوع تاخیر تکرار شد، 14:45 همین حوالی. و به نظر تاخیر در ذخیره همچنان موجود است، 14:46 همین حوالی. و لحظه ای یا لحظاتی کلید ذخیره خاکستری گشت در معنای غیر فععال بودن وضعییت ذخیره، 14:46 همین حوالی. تاخیر در ذخیره کمی بیش از دفعات گذشته، 14:47 همین حوالی. تکرار تاخیر در ذخیره، 14:47 همین حوالی. تکرار در تاخیر در ذخیره، 14:48 همین حوالی. تکرار در غیر فععال شدن کلید ذخیره، 14:48 همین حوالی. تکرار در تاخیر در ذخیره، 14:48 همین حوالی. تکرار در تاخیر در ذخیره، 14:49 همین حوالی. تکرار در غیر فععال شدن کلید ذخیره، 14:49 همین حوالی. تکرار در تاخیر در ذخیره، 14:49 همین حوالی. تکرار در تاخیر در ذخیره، 14:49 همین حوالی. تکرار در تاخیر در ذخیره، 14:50 همین حوالی. تکرار در غیر فععال شدن کلید ذخیره و تاخیر در ذخیره، 14:50 همین حوالی. و تکرار که دیگر پیگیر نشدیم، به گمان اتتصال آقای پوتین به دست کم بخشی از مردمان فارا(روسیه) بر قرار شد، ایشان از لفظ روسیه استفاده بردند و به نوعی کلام خویش را به تمام مردمان آن سرزمین به نسبت رسانده اند در حالی که به گمان ایشان رقیبان خویش را در رسیدن به قدرت با تحدید و ارعاب حذف داشته اند، 14:55 همین حوالی. “به جامعه” پس از “ورود اشخاص عضو” افزوده شد، 14:58 همین حوالی. “دو ماه کمتر از” به پیش از “بیست ماه” افزوده شد، 15:00 همین حوالی. خاکستری نه در معنای رنگ بلکه در حالت کِدِر که به گمان غیر فععال بودن را اعلان است. 15:02 همین حوالی. “دست کم بخشی از” به پیش از “مردمان فارا” افزوده شد، روز گذشته نیز چنین موضوعی را گمان بردیم که برخی از موضوعات در پس خویش مواردی مشابه دارند، همچون گمان به پیوند مهییا بودن شرایط کندن پوست آقای روحانی همینطور آقای آقای شی چین پینگ یا برقراری ارتباط دست کم بخشی از مردمان ایالات متتحده ی آمریکا با آقای بایدن، در مجموع این قبیل اشخاص اغلب در یک جبهه و پشتیبان یکدیگرند و گمان نمی بریم در این قبیل موضوعات متاثثر از هم نباشند و البتته گمان برده ایم که ایشان نا محترم هستند در این معنی که حریم دیگران برای ایشان معنی مناسبی نمی گیرد، 15:10 همین حوالی.

14:38 شنبه 22 مرداد 1401 آگوست 13 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

 • آقای علی حددادی نماینده ی ساوجبلاغ، نظر آباد و طالقان در مجلس و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در مورد ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، ۱۹:۳۵ همین حوالی.

۱۹:۳۲ شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ آگوست ۶ ۲۰۲۲ مسیر فرودگاه به باغستان شهریار در بازگشت از استانبول.

 • آقای حججت الاسلام سیید علی اکبر باقذی بنایی امام جمعه ی مغان(پارس آباد) و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 15:38 همین حوالی.
 • آقای حججت الاسلام ید ال له صفری امام جمعه ی گِرمی(گرمی) و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 15:36 همین حوالی.
 • آقای حججت الاسلام علی اکبر اکرمی امام جمعه ی سراب و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 15:33 همین حوالی.
 • آقای حججت الاسلام محمود اصغری امام جمعه ی سرعین و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 15:28 همین حوالی.
 • آقای حججت الاسلام رضا با وقار امام جمعه ی مشکین شهر و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 15:28 همین حوالی.
 • آقای حججت الاسلام کریم اسدی امام جمعه ی خلخال و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 15:25 همین حوالی.
 • آقای حججت الاسلام محممد جواد باقری ارومی امام جمعه ی آستارا و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 15:23 همین حوالی.
 • آقای حاج علی اکبری خطیب جمعه ی امروز تهران و هر خطیب جمعه در سراسر جهان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 13:07 اینترنت لپ تاپ از طریق قطع وایفای قطع شد، در گوشی موجود است از یک منبع هات اسپات، 13:09 همین حوالی.

13:05 جمعه 14 مرداد 1401 آگوست 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • همسر آقای محممد تقی فاضل میبدی و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 23:37 همین حوالی.
 • همسر آقای عبباس امینی زاده شهردار بندر گمبرون(بندر آقای شاه عبباس) از مشاری هرمزگان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، پیشتر نیز به این مورد برخورد داشته ایم، چرا نام گمبرون در WIKIPEDIA به لاتین نوشته نشده یا خوانش مناسب آن با علاماتی چون فتحه یا کسره معررفی نشده است، اگر عمدی در این موضوع یا موردی مشابه هست مایلیم بر طرف شود و در صورت بودن شخص مشکل ساز تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا شود و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 12:41همین حوالی. پیوند بندر گمبرون در WIKIPEDIA افزوده شد و “چرا گمبرون” به “چرا نام گمبرون در WIKIPEDIA” ویراست شد، 12:55 همین حوالی.
 • همسر آقای مجید کهنوجی شهردار شهر رفسنجان از مشاری کرمان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 11:48 همین حوالی.
 • همسر آقای ودود محممدی شهردار شهر خلخال از مشاری اردبیل و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 11:27 همین حوالی.

11:24 پنج شنبه 13 مرداد 1401 آگوست 4 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • همسر آقای فرهاد زیویار مشار(استاندار) لرستان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 12:16 همین حوالی. “استاندار” به “مشار(استاندار)” ویراست شد، 12:29 همین حوالی.

12:15 چهارشنبه 12 مرداد 1401 آگوست 3 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • آقای شمس الددین فرزادی پور سرپرست شرکت هواپیمایی ایران ایر و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 23:31 همین حوالی.
 • آقای مهدی کشاورز مدیر سازمان منطقه ی آزاد کیش و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 00:38 همین حوالی. از پاراگراف به فهرست ویراست شد، 23:29 همین حوالی.

00:36 دوشنبه 10 مرداد 1401 آگوست ا 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • آقای علی اکبر مسعودی خمینی عضو جامعه ی مدررسین حوزه ی علمییه ی قم و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 01:13 همین حوالی. احتمالا مربوط به یکشنبه 9 مرداد است.
 • آقای یغما گلرویی و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، به گمان دست کم برخی از اشعار منتشر شده با نام آقای یغما گلرویی کار آقای پرواز همای است اگر تمام آن چنین نباشد، 23:41 همین حوالی.

23:35 شنبه 8 مرداد 1401 جولای 30 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • آقای آیت ال له سیید محممدعلی ایازی و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 22:21 همین حوالی.
 • آقای حسین مدررس خیابانی مشاری(استاندار) بلوچستان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 03:14 همین حوالی.
 • آقای مهدی عسگری نماینده ی کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 02:47 همین حوالی.
 • آقای زلنسکی احتجام اوکراین و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 00:04 همین حوالی.

00:04 جمعه 7 مرداد 1401 جولای 29 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • خانوم دریا مرادی دشت بازیگر سریال ویلای من و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 19:17 همین حوالی.

19:14 پنج شنبه 6 مرداد 1401 جولای 28 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • سلامت، همسر آقای زلنسکی احتجام اوکراین و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، ۲۱:۳۰ چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ جولای ۲۷ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، لپتاپ DELL مدل Latitude 7480 Corei7 7840 cori7 در 22:34 همین حوالی.

22:33 چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ جولای ۲۷ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه.

 • آقای کلاه کج مدیر کلل فرهنگ(و ارشاد) خوزستان و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، “تعدادی افراد ناشناس در سینما را قفل می زنند” نقل از بخشی از استوری صفحه ی آقای خاتمی(احتجام پیشین) در اینستاگرام مربوط به چهار صاعت قبل، 20:35 همین حوالی. منتفی است، به گمان گویا همچون ابراز نگرانی بوده است، 20:51 همین حوالی. از پاراگراف به فهرست ویراست شد، 22:33 چهارشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۱ جولای ۲۷ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه.

20:31 دوشنبه 3 مرداد 1401 جولای 25 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • آقای محممد رشیدی نماینده ی نیسا(کرمانشاه) در مجلس و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 22:49 همین حوالی.
 • آقای شهریار حیدری نماینده ی قصر شیرین در مجلس و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 22:08 همین حوالی.

22:07 یکشنبه 2 مرداد 1401 جولای 24 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • آقایان مجید هادی نائب رئیس هیئت مدیره ی بانک سینا، جعفر صفایی مزید رئیس هیئت مدیره ی بانک سینا، مهدی رزمی عضو هیئت مدیره ی بانک سینا و هادی آقابابائی عضو هیئت مدیره ی بانک سینا و همسران اشخاص مذکور و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر هشت شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 23:37 همین حوالی.
 • آقای Edi Rama نخست وزیر آلبانی و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 23:11 همین حوالی.
 • آقای Milo Đukanović احتجام مونتنگرو و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 20:02 همین حوالی.
 • آقای Filip پادشاه بلژیک و همسر ایشان خانوم ماتیلدا Mathilde ملکه ی بلژیک و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، پیشتر در مواردی به آقای پادشاه بلژیک اشاره شده است امما این نخستین بار است که همسر ایشان مورد اشاره قرار گرفته اند، ایشان در حدود یکی دو سال پیشتر و نه یک فقره در گمان ما در اددعایی یافته شدند که به کنکاش نبودیم و گذشتیم، در Android جهت بررسی ارزش واحدهای پولی کشور ها از اپ با نام Currency بهره برده می شود، در بخش واحدهای دلخواه و چارت لیست دلخواه هر واحد پولی که گشوده می گردد در بازگشت به صفحه ی اپ به نخست فهرست باز می گردد و بایستی از نو به پایین رفت و واحد مدد نظر را یافت، این موضوع از این شاید سال بیشتر پیش اتتفاق افتاده پس از یک به روز رسانی، جستجوی برای نسخه های قبلی و دریافت آن نیز دست کم از جانب ما بی ثمر بود و با وجود موجود بودن فایل پس از دریافت نصب با خطا مواجه می شد، گمان می بریم این موضوع از طریق همسر پادشاه بلژیک شاید در یکی دو سال گذشته به طرراحان نرم افزار تحمیل شده است تا این به گمان باگ(خطا) که شامل بازگشت به آغاز فهرست است تعبیه شود، به گمان تولید نرم افزار(اپ) پیشتر معررفی شده ی Oil price live و اپ Currency از تصمیمات آقای اوباما بوده اند، 17:59 همین حوالی.
 • آقای محممد رضا صارمی رئیس حوزه ی ریاست ساختار قضایی فلتا(ایران) و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 16:54 همین حوالی.
 • آقای Šefik Džaferović رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 11:23 همین حوالی. همینطور همسر ایشان به مجموع موارد، 11:32 همین حوالی. در موضوعی که در احوال منظر در تارا به آن اشاره شده در لحظه ی ذخیره ی این بخش پیش آمد که احراز ذخیره ی آن با تردید مواجد شد چرا که اینترنت قطع شده بود، ذخیره انجام گرفت، 16:52 همین حوالی.

11:20 چهارشنبه 29 تیر 1401 جولای 20 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • آقای مسعود قره خانی ریاست استورتینگه(ساختار قانونگذاری عالی نروژ) و عضو حزب کارگر نروژ و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص شخص مشکل ساز به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 14:23 همین حوالی. قطع شدن هات اسپات در گوشی خانوم والده به وقت عدم استفاده در روزهای اخیر، بسته شدن خودسر اپ IQAir | AirVisual که مربوط به نمایش کیفیت هواست و بسته شدن آن با خنده ای ملیح(خانوم فائزه هاشمی) از همسر آقای اردوغان به گمان رسید که گویا توانایی همسر آقای اردوغان بوده بسته شدن آن اپلیکیشن و اپ Windy که اططلاعات ماهواره ای از وضعییت جووی به نمایش می گذارد همچون جهت حرکت باد و اپ Gmail به نظر مرتبط به آقای مسعود قره خانی است، به گمان خبر سفر قریب آقای پوتین که پیشتر مطرح شده بود به تهران و سفر آقای اردوغان به تهران نیز که گویا اخیرا مطرح شده در زیر سایه ی وجود شخص آقای مسعود قره خانی نزدیک به انجام شده است، در گمان و اراده ی ماست دستگیری آقایان پوتین و اردوغان در هر نقطه از جهان. 15:04 همین حوالی. “و بسته شدن آن با خنده ای ملیح(خانوم فائزه هاشمی) از همسر آقای اردوغان به گمان رسید که گویا توانایی همسر آقای اردوغان بوده بسته شدن آن اپلیکیشن” افزوده شد، “اپ های” پیش از اپ کیفییت هوا به “اپ” ویراست شد و به پیش از Windy “اپ” افزوده شد، 15:10 همین حوالی. و به گمان تاثیر آقای قره خانی در افت نزدیک به هفت دلار قیمت نفت در روزهای اخیر ، بازگشت از حدود صد و هفت دلار به حدود صد دلار در هر بشکه نفت برنت دریای شمال، و دیگر قیمت های روز به بررسی امروز در اپ Oil Price live در Android اندرویید، البتته واژه ی Crude نیز در این زمینه به گمان مصطلح است، امارات و عممان صد دلار، اوپک صد و دو دلار، وست تگزاس حدود 97 دلار، نفت برنت به گمان از صد و یازده دلار به این رقم بازگشته است، هر بشکه به گمان نزدیک 158.9 لیتر در بر می گیرد، 17:36 همین حوالی. “Oil Price” به ” Oil Price live در Android اندرویید” ویراست شد، 15:50 همین حوالی. وست تگزاس از “86” به “حدود 97″ ویراست شد، 04:42 یکشنبه 26 تیر 1401 جولای 17 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. افزودن یک فاصله(” “) پیش از طرح قطع شدن ها اسپات، قبل از این ویراست کلمه ی “قطع” به نقطه ی پیشین خود چسبیده بود، 11:25 چهارشنبه 29 تیر 1401 جولای 20 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

14:19 شنبه 25 تیر 1401 جولای 16 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • دیروز پیش از حوالی 13:30 عنوان شده و احتمالا دقایقی پس از ساعت مذکور نوشته شده است در گوشی NOKIA که ریست کارخانه خورد و موضوع آن در نوشته ی احوال منظر در تارا(ترکیه) اشاره شده است، به هر حال بارگزاری در سرور Google نیز انجام نگرفته بود و نوشته از دست رفت البتته نه همچون محتوای سایت Nesby.ir که در سایت 000webhost.com باقی مانده است چرا که گمان می بریم مشکل گوشی و ریست شدن آن با نوه ی خانوم الیزابت به گمان آخرین ملکه ی انگلیس بی ارتباط نباشد، در نوشته ی سلامت، نوه ی خانوم الیزابت آقای شاهزاده ویلیام William به گمان آخرین ملکه ی انگلَند(انگیس)، نه آن نوه ی ایشان که همسری سبزه گون داشتند و در دوران پیش از وضع حمل از کاخ خارج شدند و همراه همسر از عنوان های سلطنتی خویش گذشتند که به گمان رجوع ایشان نیز همراه نیش و وزنی از تحدید بوده که البتته ایشان پذیرفته اند و نگذاشته اند کار عمق بگیرد و شعله ور شود، و خانوم کاترین میدلتون همسر آقای شاهزاده ویلیام و تحت مدیرییت امن گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 22:09 پنج شنبه 23 تیر 1401 جولای 14 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان قتل آقای جان لنون Joen Lenon توسسط خانوم الیزابت به گمان آخرین ملکه ی بریتانیا صورت گرفته است، 22:11 همین حوالی. منتشر شده از فایل txt در ویندوز، عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی خانوم والده، لپتاپ DELL مدل Latitude 7480 Corei7 7840 cori7 در 16:03 جمعه 24 تیر 1401 جولای 15 2022 تاریخ پس از ساعت افزوده شد 16:09 همین حوالی. به گمان خانوم الیزابت به گمان آخرین ملکه ی انگلیس همسر خود آقای شاهزاده فیلیپ Philip را به قتل رسانده اند، گویا بنا بر شرایط چنین تصمیم گرفته اند و همسرشان را عاملی نا مناسب انگاشته اند که در شرایط جاری و نوین نیاز به حذف ایشان لازم بوده است، 16:09 جمعه 24 تیر 1401 جولای 15 2022 همین حوالی.

15:49 جمعه 24 تیر 1401 جولای 15 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • آقای محممد هاشمی رفسنجانی برادر کوچکتر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 22:45 همین حوالی.
به گمان پیوند آقای رضا استادی در برگه ی WIKIPEDIA توسسط پسر آقای ترامپ از همسر ایشان خانوم ملانیا در بقیه ی موارد نیز تکرار شده است با وجود تعریف منحصر برای هر یک، 22:31 همین حوالی. اختلال در جی پی اس گوشی و عدم نمایش در روزهای اخیر را نیز از ایشان گمان بردیم. 22:32 همین حوالی. در سه روز اخیر زمانی به قدم زدن در سطح گبضه پرداخته ایم، پیوندها از نو ویراست شدند، 22:35 همین حوالی. نوع از "مورد فهرست" به "پیش ساختارمند" ویراست شد، 22:39 همین حوالی. 
 • آقای محممد رضا توسسلی محللاتی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 22:24 همین حوالی. “مچممد” به “محممد” ویراست شد، 22:31 همین حوالی.
 • آقای مجممد جواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 22:24 همین حوالی.
 • آقای ابراهیم امینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 22:24 همین حوالی.
 • آقای رضا استادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 22:23 همین حوالی.

22:21 یکشنبه 19 تیر 1401 جولای 10 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • خانوم چارلین بنر Charlene Banner همسر آقای لوید آستین Lloyd Austin وزیر دفاع ایالات متتحده ی آمریکا و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن خانوم چارلین بنر و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 15:44 همین حوالی. به روز رسانی نوشته دچار مشکل است، انجام گرفت، 15:48 همین حوالی.

15:40 چهارشنبه 15 تیر 1401 جولای 6 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • آقای علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ی فلتا(ایران) و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 20:13 همین حوالی.
 • آقای عبد المجید اجتهادی مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فلتا(ایران) و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 14:57 همین حوالی.
 • آقای منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت و همسر ایشان، 11:49 همین حوالی. و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 11:53 همین حوالی.
 • آقای اییوب پایداری معررفی شده اند به عنوان بنیانگذار بستنی میهن، 00:11 همین حوالی. و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 02:56 همین حوالی.

00:09 سه شنبه 14 تیر 1401 5 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • آقای وجیه ال‌له جعفری رئیس هیئت عامل ایمیدرو(سازمــان توسعـه و نوســـازی معادن و صنایع معدنی فلتا(ایران)) و آقای سیید عبد ال‌له پور عبباسی گل سفیدی مدیرییت امور حقوقی و قرارداد ایمیدرو همسران ایشان، و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر چهار شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 14:51 همین حوالی.
 • آقای حسین طییبی فر جانشین نماینده ی ولی فقیه در سپاه و همسر ایشان و آقای عبد ال‌له حاجی صادقی نماینده ی ولی فقیه در سپاه و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر چهار شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 01:14 همین حوالی. به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای عبد ال‌له حاجی صادقی نماینده ی ولی فقیه در سپاه مسیر امحای مقبره های نجف و نوادگان آقای علی را هموار می سازد و امحای مقبره ی آقای محممد درصد بیشتری متمایل به تخریب کعبه است که گمان به آقای طییبی فر جانشین نماینده ی ولی فقیه رفته است، 01:16 همین حوالی. “الله” به “ال‌له” ویراست شد و در مورد دووم اشاره به آقای حاجی صادقی نیز “نماینده ی ولی فقیه” افزوده شد، 01:19 همین حوالی. “ویرگول” بین بخش امحای مقبره ی آقای علی و نوادگان ایشان و بخش امحای مقبره ی آقای محممد به “و” ویراست شد تا شمول “به گمان” در آغاز هر دو بخش با وضعییتی مناسب تر شامل هر دو بخش گردد دست کم به گمان این منظر، “به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای عبد ال‌له حاجی صادقی نماینده ی ولی فقیه در سپاه مسیر امحای مقبره های نجف و نوادگان آقای علی را هموار می سازد، امحای مقبره ی آقای محممد درصد بیشتری متمایل به تخریب کعبه است که گمان به آقای طییبی فر جانشین نماینده ی ولی فقیه رفته است،” به “به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای عبد ال‌له حاجی صادقی نماینده ی ولی فقیه در سپاه مسیر امحای مقبره های نجف و نوادگان آقای علی را هموار می سازد و امحای مقبره ی آقای محممد درصد بیشتری متمایل به تخریب کعبه است که گمان به آقای طییبی فر جانشین نماینده ی ولی فقیه رفته است،” ویراست شد 01:28 همین حوالی.
 • آقای محممد هادی ایمانیه استاندار فارس و همسر ایشان، و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا، 00:52 همین حوالی. مشکل در فرآیند به روز رسانی، 00:54 همین حوالی.

00:49 دوشنبه 13 تیر 1401 4 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • خانوم سهیلا جلودارزاده نماینده ی مجلس از اشلامشهر، تهران، ری و شمیرانات، مشاری(استان) تهران و همسر ایشان، و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و جزا، 22:52 همین حوالی.
 • آقای جببار کوجکی نژاد ارم ساداتی نماینده ی مجلس از رشت، گیلان و همسر ایشان، و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و جزا، 22:46 همین حوالی. “نماینده ی مجلس از رشت، گیلان” افزوده شد، 22:51 همین حوالی.

22:45 یکشنبه 12 تیر 1401 3 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • آقای جلال رشیدی کوچی نماینده ی مجلس از مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان استان فارس و همسر ایشان، و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و مجموع جزا، هر آن “جزا” که در لفظ به این ترتیب همراه مدیرییت امن یا به تنهایی غالبا در این نوشته و در خصوص هر شخص ناقض فرآیند عقوبتی به کار رفته منظور “مجموع جزا” است، 15:57 همین حوالی.

15:52 شنبه 11 تیر 1401 2 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • آقای علی سرلک و همسر ایشان، و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و جزا، 12:19 همین حوالی.

12:18 جمعه 10 تیر 1401 1 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • آقای سیید علی خان محممدی معررفی شده اند به عنوان سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و جزا، 17:15 همین حوالی.
 • آقای الخاندرو جیاماتی احتمام گوآتمالا و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و جزا، 16:33 همین حوالی.
 • آقای هارون کبادی رئیس مجلس کشور چاد و همسر ایشان، و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و جزا، 16:11 همین حوالی. از فهرستی جدا به فهرست مورد پیشین(آقای احمد لاوان) متتصل شد، در لپ تاپ DELL مدل Latitude آرایش کلیدها به ترتیبی است که برای زدن کلید Home نیاز به گرفتن کلید Fn است که هر یک در یک دو سوی جدا در کیبورد طرراحی شده اند، Home بر وی کلید اشاره به چپ و Fn در کنار Ctrl چپ کیبورد و با یک دست به سختی تنها کلید Home با انگشت کوچک و شصت در دسترس است و کلید End که بر روی اشاره ی سمت راست است از دسترس خارج است، رفتن به روی عنوان و انتهای آن و زدین کلید اینتر پاراگرافی جدید ساختن و افزودن مورد و تبدیل آن به فهرست از پاراگراف و چسباندن به عنوان موردی به فهرست پیشین، گزینه ی آخر به نظر جا گزارده شده، 16:20 همین حوالی. بخش مدیرییت امن افزوده شد 16:33 همین حوالی.
 • آقای احمد لاوان Ahmad Lawan رئیس سنای نیجریه و همسر ایشان، 12:49 همین حوالی. و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و جزا، 16:31 همین حوالی.

12:48 پنج شنبه 9 تیر 1401 30 جون 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • لغو موضوع مطرح عقوبتی در خصوص آقایان ضرغامی وزیر گردشگری و اوجی وزیر نفت ولی نَه همسران ایشان. 14:14 همین حوالی. ذخیره دچار اختلال شده بود، 14:19 همین حوالی.

14:11 چهارشنبه 8 تیر 1401 29 جون 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

 • آقای مهرداد ویس کرمی نماینده ی مجلس از خررم آباد و چگنی مشاری(استان) لرستان و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و جزا، 11:33 همین حوالی.

11:30 یکشنبه 5 تیر 1401 خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

 • آقای احمد الرئیسی رئیس Interpol پلیس بین الملل و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و جزا، به گمان به یاری حضور ذهن پیشتر در خصوص ایشان جزایی از نوع مصادره در نظر گرفته شده و لغو گشته است، 22:17 همین حوالی.
 • خانوم Linda Dessau لیندا دسائو فرماندار ویکتوریا Victoria و آقای Daniel Andrews دنیئِل آندرس به گمان در معنای رئیس یا رهبر ویکتوریا Victoria و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و جزا، ۱۳:۵۷ همین حوالی. “و” به پیش از “تحت مدیرییت” اضافه شد، 22:14 همین حوالی.
 • حزب CHP ج ه پ در تارا(ترکیه) و اعضای آن همینطور در صورت موجود بودن هر حزبی در جهان که در نام خود از جمهوری یا دموکراسی بهره برده اند حزب و عضو ایشان، و در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند هم ایشان به تحت مدیرییت قرار گرفتن و جزا، در اقلیم کردستان حزبی به نظر شامل هر دو مورد می گردد، در عوض دو کلمه ی مطرح که به گمان توهین به شهروند است شاید استفاده از رای اکثرییت، اکثرییت مطلق، نظر جمع، احترام اجتماعی، معددل نگرش عمومی، احتجام و شبیه به آن را مناسب بپندارید، گوشی دچار هنگ و صفحه تاریک شد و در گشودن مرورگر ریفرش گشت، نسخه ی پشتیبان ذخیره شده بود و بازیابی شد، در این لحظات دو مورد نیز قطع اینترنت اتتفاق افتاد، ۱۲:۵۳ همین حوالی.

۱۲:۴۶ جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

 • آقای سیید نصیر حسینی نماینده ی ولی فقیه در مشاری فراسان(استان کهکیلویه و بویراحمد) و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان، ۲۱:۲۶ همین حوالی.
 • آقای روح الله عبباس پور سخنگوی کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورا و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان، ۲۱:۲۳ همین حوالی.
 • آقای احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورا و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان، ۲۱:۱۷ همین حوالی.

۲۱:۱۴ پنج شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

 • آقای Michael Jackson مایکل جکسون به گمان چنین معررفی شده اند به عنوان کشیش کلیسای ایرلند و کلیسایی در دوبلین و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور همینطور در خصوص ایشان به مدیرییت امن و جزا، ۲۲:۵۰ همین حوالی.

۲۲:۴۱ چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

 • خانوم Sarah mullally کشیش اعظم به ظنن Google.com کلیسای اعظم لندن با گمان به خانش مناسب کلیسای سنت پال، ۱۲:۵۰ همین حوالی. پیش از نوشتن این بخش در حال جستجوی این موضوع مرورگر Opera بسته شد و Chrome گشوده نمی گشت تا بعد از لحظاتی مرتفع شد، پیوند کلیسای سنت پال افزوده شده بود که به نظر در همین لحظات حذف شده است از نو تعریف شد، ۱۲:۵۴ همین حوالی.

عدم دسترسی به نقدینگی و اینترنت از روز گذشته، ۱۲:۴۵ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

 • آقای محممد تقی نقد علی نماینده ی خمینی شهر در مجلس شورا و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان، ۱۶:۵۶ همین حوالی.
 • آقای رضا تقوی رییس مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورا و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان، ۱۶:۱۴ همین حوالی.
 • آقای امیر حسین بانکی پور نماینده ی اصفهان در مجلس و همسر ایشان و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر دو شخص ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان، ۰۷:۳۷ همین حوالی.

اتتصال به وای فای خانوم والده دچار مشکل است، دو مرتبه خاموش روشن گوشی نیز انجام گرفت، ۰۷:۳۴ یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

آقای سردار غلامرضا جلالی و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و در صورت بودن شخص مشکل ساز هم ایشان به جزا و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن، پیش از نوشتن این موضوع به لفظ مطرح شد و برای لحظاتی سایت Gardun.ir با خطای 500 و عدم دسترسی برای نوشتن مواجه گشت، 18:30 همین حوالی.

18:27 سه شنبه 24 خرداد 1401 خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

09:59 دوشنبه 23 خرداد 1401، Gebze گبزه شرق استانبول.

 • آقای جعفر توحیدی مدیر عامل شکرت مگا، گویا ایشان مسئول فرآیند فروش خودرو به صورت قرعه کشی هستند در فلتا(ایران)، همینطور تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، در صورت موضوعییت مشکل سازی، همینطور هر شخص مشکل ساز در این فرآیند به تحت مدیرییت امن قرار گرفتن و اجرای جزا. 18:12 همین حوالی. مشاورین گسترش الکترونیک ایما، این نلم به نظر مخففف شده است در مگا، همینطور ایشان به نظر مدیر عامل پرتال جامع خودرو نیز هستند، 18:15 همین حوالی.
 • همسر آقای عبد ال‌له دووم پادشاه اردن و همسر آقای تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان و اگر هستند شخص یا اشخاصی مشکل ساز در این فرآیند همینطور در خصوص ایشان، الله به دلیل گرفتن تشدید که به گمان ما زاید و ناصحیح است به صورت ال‌له نوشته شد،در نوشتن الف، دو عدد لام و “ه” در مجموع به گمان با تعریف پیش فرض در کیبورد فارسی در زمان نوشتن تشدید می گرفت که به گمان نا مناسب بود، 01:18 همین حوالی.

Gebze گبزه شرق استانبول، 01:09 یکشنبه 22 خرداد 1401.

 • همسر آقای هولوسی(خلوصی) آکار(جاری، روان) وزیر دفاع تارا(ترکیه) خانوم shule akar و اگر هستند مشکل ساز همینطور در خصوص هر شخص مشل ساز به جزا و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن، در خصوص آتش زدن جنگل ها در تارا گمان می بریم مشارکت همسر آقای هولوسی آکار نیز بوده است، در خصوص آتش گرفتن چند اتوبوس در اُفا(اسرائیل) نیز گمان به مشارکت همسر آقای آکار است ، 14:12 همین حوالی.

Gebze گبزه شرق استانبول 14:05شنبه 21 خرداد 1401.

 • سلامت، در صورت نمایش بودن کودتای اخیر در تارا(ترکیه) در سال ۲۰۱۶ میلادی و بودن شخص مشکل ساز در مسیر بررسی آن، هر شخص مشکل ساز در مسیر بررسی کودتای اخیر در تارا(ترکیه) که هنوز به گمان به نام آن اشخاصی در زندان هستند و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در مسیر بررسی کودتای اخیر در تارا(ترکیه)، Gebze گبزه شرق استانبول ۱۱:۳۴ چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱. سال کودتا افزوده شد، ۱۳:۰۰ همین حوالی.
 • سلامت، در صورت حبس یا حصر برای آقای اوجالان و برادر زاده ی آقای فتح الله گولن آقای صلاح الددین گولن که از آفریقا(گویا کنیا یا اطراف آن) به نظر توسسط نیروی اططلاعاتی تارا(ترکیه) دستگیر یا ربوده شده اند و بودن شخص مشکل ساز در مسیر حذف حبس یا حصر، هر شخص مشکل ساز در مسیر حذف حبس یا حصر و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در مسیر حذف حبس یا حصر، Gebze گبزه شرق استانبول ۱۱:۲۷ چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱. حصری به حصر، فامیل آقای گولن به برادر زاده ی آقای گولن ویراست شد و نام آقای صلاح الددین گولن افزوده شد، بخش پرانتز کنیا و گمان نیروی اططلاعاتی افزوده شد، ۱۲:۵۷ همین حوالی. لنگر “Mr-Abdullah-Ocalan” به این بخش افزوده شد، در نوشته ی مرتبط به آقای اوجالان به بهره گیری هستیم، 13:28 شنبه 8 مرداد 1401 جولای 30 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.
 • سلامت، در صورت موجود بودن شخص مشکل ساز در مسیر حذف تصویر آقای خمینی از پول ضرب فلتا(ایران) هر شخص مشکل ساز در مسیر حذف تصویر آقای خمینی از پول ضرب فلتا(ایران) و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، Gebze گبزه شرق استانبول ۰۰:۲۳ چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱.
 • سلامت، همسر احتجام پیشین تارا(ترکیه) آقای عبد الله گول Abdullah Gül و هر شخص مشکل ساز در مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن همسر آقای Abdullah Gül عبد الله گول، Gebze گبزه شرق استانبول ۲۳:۴۴ سه شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱. فاصله پس از ۱۰ و پیش از خرداد افزوده شد، ۰۰:۲۲ چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ همین حوالی. نام لاتین و فارسی آقای گول افزوده شد، در بخش مدیرییت امن “ایشان” به همسر آقای عبد الله گول ویرایت شد، ۱۲:۴۰ همین حوالی.

مواردی که در ادامه دست کم به روال این نوشته به ترتیب عکس به سمت ابتدای برگه آمده منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 در Gebze حوالی استانبول ۱۳:۰۳ چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ به نشر رسیده است که دلیل عدم دسترسی به اینترنت بوده است.

 • لغو “شمول و تحت مدیرییت امن” وزیر صمت، 11:30 همین حوالی.
 • مورد پیشین از پاراگراف به مورد فهرستی تبدیل شد، همسر فرمانده دژبان کلل ارتش و هر شخص مشکل ساز در تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، 11:20همین حوالی.
 • در نزدیک به بیش از یک روز گذشته ارتباط اینترنت ما قطع بوده است، به هر ترتیب این بخش در اپلیکیشن Keep Notes مرتبط به Google.com در Android نوشته شده و بازگو می گردد، حزب دمکرات ایالات متتحده ی آمریکا و هر شخص عضو آن همینطور هر شخص ترجمه دارنده ی Republican  به عنوان جمهوری خواه و در مجموع  هر شخص ناقض تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر شخص شامل موارد مطرح شده، ساعتی(زمانی) پیشتر به لفظ مطرح شده است، گبزه استانبول ۲۱:۴۹ شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱. گبزه استانبول ۰۷:۵۷ دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱. به گمان امروز و این حوالی سر رسید زمان پرداخت فضای میزبانی وب است که سایت هایی همچون Gardun.ir و Personally.ir و Sarif.ir و Temup.ir بر آن میزبانی می گردند، هنوز پروسه ی انتقال دارایی ما آغاز نشده است، ۰۸:۰۳ همین حوالی.

گبزه استانبول ۰۷:۵۳ دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱.

 • خانوم ها تهمینه میلانی(معررفی شده به عنوان کارگردان) و السا فیروز آذر(معررفی شده به عنوان هنر پیشه)، و هر شخص مشکل ساز در مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، به گمان ما از ایشان فیلم هایی رسیده است که در کسوت کارگردانی و هنر پیشگی معررفی شده اند، 17:33 همین حوالی. همینطور همسر خانوم تهمینه میلانی آقای محممد نیک بین و هر شخص مشکل ساز در مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، 17:43 همین حوالی. به گمان آقای محممد نیک بین به ترور اخیر منجر به مرگ آقای حسن صییاد خدایاری مرتبط هستند از جانب مجریان، 17:46 همین حوالی.
 • آقای سیید ضیا الددین آقاجانپور رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و در صورت حضور شخص یا اشخاصی در کسوت عقیدتی سیاسی هر شخص در بخشی به عنوان عقیدتی سیاسی و هر شخص مشکل ساز در مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن شخص یا اشخاص مذکور، 09:22 همین حوالی. “بخش عقیدتی سیاسی” به “کسوت عقیدتی سیاسی” ویراست شد. 09:27 همین حوالی.

باغستان شهریار 09:16 دوشنبه 2 خرداد 1401.

 • عروس آقای سیید محممد خاتمی احتجام پیشین و هر شخص مشکل ساز در مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، جستجویی ساده در خصوص نام ایشان در Google.com نتیجه ی مناسب به گمان ما نرساند، گویا برای تشویش ذهن مقالاتی در خصوص پسر یا دختر آقای خاتمی و پسر یا دختر آقای خررازی منتشر شده است، به گمان عروس آقای خاتمی با همکاری همسر آقای خاتمی در فضای حصر گونه ای که پیشتر به گمانمان رسیده بود که برای آقای خاتمی ساخته شده شراکت دارند، در خصوص خانوم باران کوثری به گمان پیشتر چنین گمانی مطرح شده است از حصر گونه ای که توسسط خانوم باران کوثری برای آقای خاتمی ساخته شده است، به گمان در خصوص آقایان موسوی(نخست وزیر آقای خمینی) و آقای خاتمی(احتجام پیشین) با دخالت آقای خامنه ای(رهبر فلتا(ایران) اگر هنوز بر کار باشند) در مدیرییت اموال ایشان به جبر ایجاد اختلال شده و همسران ایشان که ما ایشان رو خودفروخته ی اشخاصی چون آقای خامنه ای گمان برده ایم تقریبا چون مالک بر اختیار آن نشسته اند، در خصوص آقای موسوی گمان می بریم زمانی طولانی این موضوع تداوم داشته است، به گمان از دلایل تداوم همراهی از جانب دست کم آقای موسوی با همسر خویش تلاشی در مسیر مدیرییت شرایط بوده است، 19:05 همین حوالی.
 • حذف “شمول و تحت مدیرییت امن” قرار گرفتن آقای حققانیان، 14:34 همین حوالی.
 • آقای رسول قهرمانی نماینده دادستانی در دادگاه آقای طبری و هر شخص مشکل ساز در مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، 13:17 همین حوالی.
 • حذف “شمول و تحت مدیرییت امن” قرار گرفتن آقایان اشتری، عزیز جعفری، سلامی، رحیم صفوی، سیید محمود علوی، اسماعیل خطیب، رحمانی فضلی، کرباسچی، کیلیچدار اوغلو. 07:44 همین حوالی. حذف شمول و تحت مدیرییت امن به حذف “شمول و مدیرییت امن” ویراست شد، پیشتر نیز در اشاره منظور چنین بوده است، 07:51 همین حوالی.

باغستان شهریار 07:34 یکشنبه 31 خرداد 1401.

 • خانوم Entissar Amer همسر آقای عبد الفتاح السیسی احتجام مصر و هر شخص مشکل ساز در مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن خانوم انتصار عامر، 21:39 همین حوالی.
 • به شرط احتجام و حفظ ارتباط هر شخص مشکل ساز در خصوص انجام رفراندوم بر ایجاد دولت در هر منطقه از دنیا که با حکومت مرکزی زاویه ی نظری موجود است و در صورت موجود شخصی مشکل ساز هر شخص مشکل ساز در تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز، 14:45 همین حوالی.
 • حذف شمول و تحت مدیرییت قرار گرفتن آقایان اژه ای(رئیس ساختار دادستانی) و قالیباف(رئیس ساختار قانون گذاری)، 13:07 همین حوالی.
 • حزب کمونیست در چانا و خُتَن(چین) و ویتنام و اعضای آن ها و هر شخص مشکل ساز در مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن اعضای احزاب مذکور، 09:30 همین حوالی.
 • آقای Carlos Aguiar Retes کشیش اعظم کلیسای Mexico City Metropolitan Cathedral در پایتخت مکزیک و هر شخص مشکل ساز در مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، 09:10 همین حوالی.
 • آقای سرگی لاوروف Серге́й Ви́кторович Лавро́в آقای وزیر امور خارجه در مسکو و هر شخص مشکل ساز در مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، 08:36 همین حوالی.
 • آقای وانگ یی Wang yi وزیر امور خارجه در بیجینگ(پکن) و هر شخص مشکل ساز در تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، 08:25 همین حوالی.
 • دقایقی چند پیشتر به کلام عنوان شد شبیه به چنین، به هر ترتیب در خصوص خانوم هایده و تمام هنرمندانی که دارایی آنها تحت تاثیر انقلاب سال 1357 شمسی مصادره شد هر شخص مشکل ساز در خصوص عودت دارایی ایشان و هر شخص مشکل ساز در خصوص تحت مدیریییت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز، 08:21 همین حوالی.
 • آقای Odilo Scherer اودیلو شِرِر کشیش اعظم کلیسای São Paulo Cathedral شهر یائو پائولوی برزیل و هر شخص مشکل ساز در تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، به گمان کمی در یوتیوب Youtube.com نامناسبی نسبت به گذشته در نتایج جستجو تغییر یافته با این حال گمان می بریم هنوز دخل و تصررف در نتایج جستجوی گوگل Google.com صورت می گیرد دست کم در آن چه به نظر ما می رسد، 07:14 همین حوالی. “گوگل” به “یوتیوب” اصلاح شد با این حال یوتیوب زیر مجموعه ی گوگل است و در خصوص دخل و تصررف در نتایج جستجو به گوگل اشاره شد، 07:29 همین حوالی. نام های لاتین Youtube.com و Google.com افزوده شد، 07:43 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در مسیر معرّفی رسمی نرخ رایج واحد پول مُلک بر اساس بازار و نَه نرخ تحمیلی و هر شخص مشکل ساز در تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر فرد مشکل ساز. 06:59 همین حوالی.
 • لغو شمول خود ما و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن خود ما. 05:41 همین حوالی.
 • لغو شمول آقایان موسوی(فرمانده ارتش) خاتمی(آقای احتجام پیشین)، آقای رئیسی(آقای احتجام) و آقای موسوی(آقای نامزد احتجام 1388 شمسی)، 05:25 همین حوالی.

ساعتی قبل حوالی انتهای روز گذشته آقای مایکل کوریلا فرمانده سنت کام Centcomو تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان به کلام اشاره شد در زمانی که برای دقایقی طولانی بود که برق در این حوالی قطع شده بود که گمان بردیم وزن آن بر آقای مایکل کوریلا و پنتاگون استوار است و مایلیم چنین باشد، به گمان ایشان رابطه ای نزدیک با آقای ریچارد شلبی Richard Shelby آقای سناتور در ایالات متتحده ی آمریکا دارند، باغستان شهریار 05:28 شنبه 31 اردیبهشت 1401. در این روزها آب زیاد می خوریم و به تبع آن بیرون رفتنی بیشتر که به نظر این قطع برق اخیر تلاشی در مسیر قطع این چرخه بود، 05:43 همین حوالی. “نافرجام” از بعد از “تلاش” حذف شد، 05:47 همین حوالی. از انتهای نوشته ی روز گذشته(جمعه) به این بخش منتقل گشت که به اشتباه در انتهای نوشته ی آن تاریخ نوشته شده بود، 06:57 همین حوالی. 1خرداد به 31 اردیبهشت اصلاح شد، 08:47 همین حوالی.

 • هر شخص مشکل ساز در برپایی شبکه ی چند رسانه ای همچون تلویزیون و رادیو با مالکییت شخصی و هر شخص مشکل ساز در تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز، 20:17 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در عرضه ی رایگان داروی تولید ما و هر شخص مشکل ساز در تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، گمان می‌بریم تنها اصطلاح مدیرییت امن بدون اشاره به پلیس، نیروی امنییتی، ارتش و ساختار دادستانی و یا هر مرجع مرتبط دیگر مناسب باشد و مضمون مورد نظر را به کیفیّتی مناسب به انتقال برساند، به هر حال در مواردی که پیشتر این روز و به نظر روز گذشته مطرح شده به فراموشی اشاره نشده است که پیشتر شاید این موضوع خطا نیز در نظر می آمد، 18:18 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در اصلاح دست کم اسامی شهر مطرح شده به اصلاح و هر شخص مشکل ساز در تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، 17:01 همین حوالی.
 • آقایان مرتضی گرانسایه، سعید فرد و شوشیانت زوارزاده که در بخش ترجمه ی WordPress به فارسی به عنوان نام های نخست معررفی شده اند همینطور هر شخص مشکل ساز در تحت مدیرییت امن قرار گرفتن ایشان، 16:17 همین حوالی.

باغستان شهریار 16:13 جمعه 30 اردیبهشت 1401.

 • همسر آقای مایکل کوریلا فرمانده Centcom ستاد مرکزی ارتش ایالات متتحده ی آمریکا، 20:45 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در ترددد اشخاص به فلتا(ایران) و هر شخص مشکل ساز در تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر شخص مذکور، 20:43 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در پرداخت حقوق کارگران، معللمان و نیروهای مسللح در فلتا(ایران) با طراز حقوق و مزایا در ایالات متتحده ی آمریکا و هر شخص مشکل ساز در تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در مسیر پرداخت حقوق با شرایط مذکور، 20:32 همین حوالی. فلتا افزوده شد، 20:40 همین حوالی.

باغستان شهریار 20:29 پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401.

 • آقای مهدی کرروبی(نامزد احتجام 1388 شمسی) و همسر ایشان خانوم فاطمه کرروبی و فرزندان ایشان آقایان محممد حسین، محممد تقی، علی و یاسر کرروبی و همسران ایشان هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن آقای مهدی کرروبی(نامزد احتجام 1388 شمسی) و همسر ایشان خانوم فاطمه کرروبی و فرزندان ایشان آقایان محممد حسین، محممد تقی، علی و یاسر کرروبی و همسران ایشان و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 13:10 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در «حذف تعیین زمان فعّالیّت برای اشخاص» و «اعلام اختیار اشخاص به زمان کسب خویش» و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 08:56 همین حوالی.

باغستان شهریار 08:45 سه شنبه 27 اردیبهشت 1401.

 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در شکستن سرعت نور و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 21:50 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص دخیل در موضوع فیلترینگ سایت‌های اینترنتی از جمله Facebook.com و Twitter.com و Youtube.com و WordPress.com و اجبار به اخذ جواز در کسب(به جز سازه) از جمله کسب‌های آنلاین از جمله کسب‌های تحت اینترنت و ایجاد مشکل در اخذ درگاه پرداخت اینترنتی و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 05:32 همین حوالی.
 • خود ما و هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن خود ما و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 05:07 همین حوالی.
 • هر شش فرزند آقای علم الهدی(امام جمعه ی مشهد) و همسران ایشان که شامل خانوم‌ها جلیله علم الهدی(فرزند پنجم) همسر آقای احمد مروی مدیر آستان قدس هستند و جمیله علم الهدی(فرزند نخست) همسر آقای رئیسی آقای احتجام در فلتا(ایران) و آقایان ماجد(فرزند دوّم)، حامد(فرزند سوّم)، محممد حسن(فرزند چهارم) و علی(فرزند ششم) علم الهدی و همسران ایشان و هر شخص مشکل ساز در تحت مدیرییت امن قرار گرفتن هر شش فرزند آقای علم الهدی، همسران ایشان و دخالت پلیس، نیروی امنییتی و ارتش در این موضوع، 05:01 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در تبدیل هر نظام پارلمانی به احتجام و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 03:12 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در حذف تحریم فلتا(ایران) و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 03:11 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در ایجاد وزارت محیط در فلتا(ایران) و تلفیق وزارت جهاد کشاورزی به عنوان یک سازمان زیر مجموعۀ وزارت محیط و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 03:11 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در قطع آب و برق و گاز و ارتباط محافل مدّعیان سلسلۀ آقای ابراهیم و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 02:47 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در غیر از خاندان آقای رضا شاه پهلوی عودت مصادره ی مرتبط به انقلاب 1357 شمسی در فلتا(ایران) و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 02:21 همین حوالی. “رخداد” به “انقلاب” ویراست شد و “فلتا(ایران)” افزوده شد، 02:43 همین حوالی.

باغستان شهریار 02:19 دوشنبه 26 اردیبهشت 1401.

 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در تبدیل خیابان جمهوری تهران به سنگ فرش پیاده راه با دو خطّ تراموا و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 12:10 همین حوالی. همینطور گذرگاهی اصلی از تمامی جوامع مسکونی، 14:58 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در حذف مراکز اجباری ترک اعتیاد و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 11:51 همین حوالی.
 • در اشخاص در سطوح مدیریّتی اجتماع(سیاسی) در صورت مصرف دارو از جمله افیون یا مشتقّات آن، کوکائین و مشتقّات آن و محرّک‌ها و گیاهانی چون شاهدانه یا حشیش یا ناس و هر نوع دارو هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در خصوص انتشار مصرف داروی افراد در کسوت‌های سیاسی و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 10:02 همین حوالی.
 • آقای Luis José Rueda Aparicio کشیش اعظم کلیسای Primatial Cathedral of Bogotá(به نظر کلیسای اصلی کشور کولومبیا است)، 09:16 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در خصوص انتخابات 1388 شمسی در بررسی و در صورت لزوم برپایی دادگاه مربوطه و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 06:02 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در حذف آبانی(سربازی) اجباری، تعییر نام بنیاد مستضعفان به “هامون” و تغییر شرایط مالی پنجاه پنجاه مرتبط به ما به غیر پنجاه پنجاه و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 01:09 همین حوالی.

باغستان شهریار 01:08 یکشنبه 25 اردیبهشت 1401.

 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در حذف اخذ شده به جبر اثر انگشت شهروند و عودت گمرکی اخذ شده و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 19:51 همین حوالی.
 • آقای سیّد احسان خاندوزی(وزیر اقتصاد) و همسر ایشان و آقای سیّد حسن نصر الله و آقای مخبر(معاون آقای احتجام) و هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن آقای سیّد احسان خاندوزی، آقای سیّد حسن نصر الله، آقای مخبر، آقای صالح آبادی رئیس بانک مرکزی و آقای فرزین رئیس بانک ملّی و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 19:20 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در برپایی هر دو نسخۀ گوآنتانو، تماس کارگزار هامون با ما، به دست ما رسیدن خطوط دو صفر یک و در صورت تمایل ممالک و کشورهای مطرح شده به دست ما رسیدن مدارک هویّتی تابعیّت‌های عنوان شده و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 18:41 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در حذف دخل و تصرّف در وصیّت نامۀ اشخاص و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 16:00 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص ناقض حریم خصوصی افراد و عرضۀ اسلحه جهت حمل توسّط شهروند در صورت تمایل و ثبت قانون حادثه در نظر گرفتن مرگ در صورت ورود غیر مجاز به ملک خصوصی و در صورت احراز شمول غرامت تخصیص بیمه از محلّ خزانۀ دولت و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 15:45 همین حوالی. “در صورت نیاز” به ” در صورت تمایل” اصلاح شد، 16:31 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن آقای غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر آقای رئیس(آقای احتجام) و همسر ایشان همینطور هر شخص مشکل ساز در مسیر تسلیم کمیتۀ امداد به بهزیستی و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 14:42 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در ایجاد شهربازی حدّاکثر با فاصلۀ چهل و پنج کیلومتر از جوامع مسکونی با ترن هوایی با دست کم سرعت شیرجۀ صد و بیست و پنج کیلومتر در ساعت و هر شخص ناقض ارتقای سرعت شیرجۀ ترن هوایی در هر احداث نو و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 11:49 همین حوالی. حدّاکثر دویست کیلومتر به چهل و پنج کیلومتر ویراست شد، مجامع به جوامع مسکونی ویراست شد، 12:19 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن آقای احمدی نژاد(احتجام پیشین) و همسر ایشان همینطور همسر آقای مصباح یزدی و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 11:44 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در مالکیّت و مدیریّت بومی سدهای آب و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 11:19 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در حذف مراکز ماینر رمز ارز مرتبط به ما و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 11:07 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در حذف موضوع اخذ گمرکی از جمله گمرکی خودرو، و در صورت زمانبر بودن عبور افراد از مرزهای کشور بیش از سه دقیقه ایجاد تاخیر در تردّد افراد بیش از سه دقیقه در مرز و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 11:04 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در حذف موضوع شمول گذر زمان بر پرونده‌های دادستانی و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 10:35 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن والدین ما(معرّفی شده هستند به عنوان پدر و مادر) و خانوم فرح پهلوی و فرزندان ایشان(آقای رضا پهلوی، خانوم‌ها فرحناز و لیلا پهلوی) و همسران فرزندان ایشان و هر شخص پشتیبان مالی خانوم فرح پهلوی و اشخاص مذکور مرتبط به ایشان و هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در مدیریّت امن هر شخص مطرح و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 08:43 همین حوالی. ساعت از 06:15 به 08:43 اصلاح شد، مشکل اختلال مین بورد، 08:44 همین حوالی. بخش خانوم فرح پهلوی و فرزندان ایشان افزوده شد، به گمان پسر دیگر خانوم پهلوی توسّط فرزند بزرگ ایشان آقای رضا پهلوی به قتل رسیده‌اند، به گمان با نگاهی آزاد به زندگی عقاب به شکلی خانوم فرح پهلوی فضا را برای چنان سرانجامی حاضر ساخته‌اند، 09:01 همین حوالی.
 • آقای هادی خامنه‌ای(برادر آقای سیّد علی خامنه‌ای(شخص ولی فقیه)) و همسر ایشان و آقای مجتبی خامنه‌ای، همسر ایشان و آقای حدّاد عادل، 05:40 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شش فرزند آقای سیّد علی خامنه‌ای(شخص ولی فقیه) و همسران ایشان و هر سه برادر و دو خواهر آقای سیّد علی خامنه‌ای(شخص ولی فقیه) و همسران ایشان(در صورت موضوعیّت) و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 05:35 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در مسیر جایگزینی درخت کاج در فلتا(ایران) با درخت میوه و از هر سی درخت میوه یکی بید مجنون، مرتفع سازی مشکل ارتباط ما و مرتفع سازی اخلال در ارتباطات فلتا(ایران) و جهان و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 05:34 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن همسر آقای امانوئل ماکرون(احتجام فرانسه) Emmanuel Macron خانوم بریجیت ماکرون Brigitte Macron و خانوم Natalie biden نوۀ آقای Joe biden(تکیه زده بر کرسی کاخ سفید) و خانوم‌ها Selena gomez و Taylor swift و خانوم رامانا سیاحی، آقای سیاحی پدر خانوم رامانا سیاحی و مادر خانوم رامانا سیاحی و خواهر خانوم رامانا سیاحی و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 01:52 همین حوالی. خانوم Natalie biden نوۀ آقای Joe biden(تکیه زده بر کرسی کاخ سفید) افزوده شد، 03:35 همین حوالی. خانوم‌ها Selena gomez و Taylor swift و آقای سیاحی پدر خانوم رامانا سیاحی و مادر خانوم رامانا سیاحی و خواهر خانوم رامانا سیاحی افزوده شدند، 04:09 همین حوالی. خانوم رامانا سیاحی افزوده شد، 04:46 همین حوالی.
 • حکومت ایالات متّحدۀ آمریکا و فارا(فدراسیون روسیه) و چانا و خُتَن(چین)، تمامی ممالک کشور و تمامی حکومت‌های جهان وتمامی شهرداری‌های جهان و کارمندان حکومت‌ها و شهرداری‌ها، 02:46 همین حوالی.
 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در بررسی حوادث یازده سپتامبر و انفجار ساحل لبنان و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 01:52 همین حوالی.

باغستان شهریار 01:52 شنبه 24 اردیبهشت 1401.

 • هر شخص مشکل ساز در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در تولید واکسن ابولا، جزام و ایدز و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 18:10 همین حوالی. محتمل است بین ساعات 15 تا 18 امروز در برخی موارد دقایقی ساعت دچار خطا باشد(فراموشوی آپدیت ساعت نا درست در اثر اختلال در مینبورد)، 18:11 همین حوالی. همینطور آقای آذری جهرمی، 18:11 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در مسیر پرورش سگ مخصوص نابینایان و بستر سازی تولید محصولات مرتبط به اشخاص دارای ناتوانی منحصر و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 18:09 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن آقایان ظریف(وزیر امور خارجۀ آقای روحانی)، آقای نمکی(وزیر بهداشت آقای روحانی)، آقای بهرام عین اللهی(وزیر بهداشت آقای رئیسی) و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 16:38 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در مسیر عرضۀ بنزین به قیمت پانصد ریال(پنجاه تومان) و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 16:11 همین حوالی.
 • به شرط تمایل شرکت‌های خودروسازی مطرح شده و شرکت خودروسازی آقای ایلان ماسک هر شخص ناقض در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در مسیر برپایی کارخانجات تولید خودرو در فلتا(ایران) و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 16:10 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در مسیر دسترسی اشخاص به تحصیلات مدرن و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 15:12 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در ایجاد شبکه‌های خصوصی و کانال‌های تلویزیونی با مالکیّت شخصی و مالکیّت پرنده‌های صنعتی چون هواپیما و هلیکوپتر و استفاده از آن و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 14:55 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در امحای مقبره‌های مرتبط به سلسلۀ آقای ابراهیم و محمّد و مدّعیان سلسلۀ آقای ابراهیم و محمّد همینطور تخریب کعبه و محافل مدّعیان سلسلۀ آقای ابراهیم و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 14:47 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن رئیس دفتر آقای سیّد علی خامنه‌ای(شخص ولی فقیه) و همسر آقای محمّد محمّدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای و آقای مدمدو(احتجام پیشین در مسکو)، آقای بیل گیتس و همسر ایشان، آقای زاکربرگ و همسر ایشان و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 11:34 همین حوالی. آقای بیل گیتس و همسر ایشان، آقای زاکربرگ و همسر ایشان افزوده شد، 14:39 همین حوالی. همسر آقای محمّد محمّدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای افزوده شد، 15:15 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در مسیر حذف موضوعیّت خطبۀ عقد در موضوعات رسمی، حقّ طلاق، عدم تمکین و اجازۀ همسر به دوری، با پدر بودن حزانت اولاد، سهم الارث نصف برای غیر اولاد مذکّر، ذکات و خمس و فطریه، نماز و روزه، حجّ مطرح در اسلام و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 11:34 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن خانوم‌ها معصومه ابتکار، همسر آقای سلامی(فرمانده سپاه)، همسر آقای موسوی(فرمانده ارتش)، همسر آقای عزیز جعفری(فرمانده پیشین سپاه)، همسر آقای سیّاری(فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش)، همسر آقای اشتری(فرمانده نیروی انتظامی)، همسر آقای باقری(فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلّح)، همسر آقای موسوی(نخست وزیر آقای خمینی)، همسر آقای خاتمی(احتجام پیشین)، همسر آقای رحیم صفوی(فرمانده پیشین سپاه)، همسر آقای محسن رضایی(فرمانده پیشین سپاه)، همسر آقای اسحاق جهانگیری(معاون دوران احتجام آقای روحانی)، همسر آقای رحمانی فضلی(وزیر کشور آقای روحانی)، همسر آقای سعید حجاریان(ترور زمان آقای خاتمی)، همسر آقای کرباسچی(شهردار سابق تهران)، همسر آقای زاکانی(شهردار تهران)، همسر وزیر امنیّت(اطّلاعات)، همسر آقای فتّاح(مدیر هامون(بنیاد مستضعفان))، همسر آقایان سیّد علی(شخص ولی فقیه) و حسن خامنه‌ای، آقایان سیّد علی(شخص ولی فقیه)، محمّد و حسن خامنه‌ای و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 13:23 همین حوالی. همسر آقایان سیّد علی(شخص ولی فقیه) و حسن خامنه‌ای و آقایان سیّد علی(شخص ولی فقیه)، محمّد و حسن خامنه‌ای افزوده شد، 13:44 همین حوالی.
 • آقای ابولفضل ابوترابی نمایندۀ نجف آباد در مجلس و همسر ایشان، 13:16 همین حوالی.
 • مخابرات و همراه اوّل، 11:46 همین حوالی.
 • صدا و سیما، 11:37 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در مسیر نگرش ما در اتوریتی خویش و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 11:34 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن رئیس بانک جهانی، نخست وزیر ایتالیا، رئیس بانک ملّی فلتا(ایران) و رئیس بانک مرکزی فلتا(ایران) و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 11:11 همین حوالی. رئیس بانک ملّی و رئیس بانک مرکزی فلتا(ایران) افزوده شد، 11:23 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن هر شخص مشکل ساز در عرضۀ تولیدات ما در فلتا(ایران) به نُه ده هزارم قیمت اسفند 1400 و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 09:25 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در تحت مدیریّت امن قرار گرفتن دختران و همسر آقای رئیسی(احتجام) و دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در این موضوع، 09:17 همین حوالی.
 • خانوم Rihanna که از ایشان فیلم و موسیقی به گمان ما رسیده است، 08:35 همین حوالی.
 • آقای Justin Timberlake که از ایشان فیلم و موسیقی به گمان ما رسیده است، 08:32 همین حوالی.
 • آقای Ethan Hawke که از ایشان فیلم به گمان ما رسیده است، پیشتر گمان به مامور بودن ایشان برده بودیم در رصد خانوم britney spears که در مجموع به گمان نا مرتبط به موضوع مدیریّت اموال و درمان دارویی خانوم britney spears نیست، و احتمالا در محتوای مسدود به دست کم بخشی از این موضوع اشاره شده است، 08:32 همین حوالی. همینطور آقای سام اصغری همسر خانوم britney spears که به گمان به نوعی مامور مدیریّت ایشان هستند از جانب آقای خامنه‌ای با کانال آقای محمّد رضا گلزار، 11:10 همین حوالی.
 • آقای مهدی رضایی سرپرست بانک کشاورزی و همسر ایشان، 07:46 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در رساندن افراد مشکل ساز در اجرای قانون اساسی و اصلاح متن موجود به وضعیّتی مدیریّت شده و امن، 06:44 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در رساندن افراد مشکل ساز در معرّفی رسمی سود بانکی صفر درصد به وضعیّتی مدیریّت شده و امن، 06:23 همین حوالی.
 • خانوم Natalie biden نوۀ آقای Joe biden(تکیه زده بر کرسی کاخ سفید)، 05:47 همین حوالی. همینطور هر شخص ناقض دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در رساندن ایشان به وضعیّتی مدیریّت شده و امن، 06:46 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در رساندن افراد مشکل ساز در ایجاد مسیر شمال شرق افغانیا به سمت ختن به وضعیّتی مدیریّت شده و امن، 05:26 همین حوالی.

باغستان شهریار 05:19 جمعه 23 اردیبهشت 1401.

 • در خصوص سفر به لِنا(عربستان) مکّه و مدینه نیز در برنامۀ مسیر خواهد بود، 13:43 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض دخالت پلیس، نیروی امنیّتی و ارتش در برپایی ساختار دادستانی(قضایی) بر پایۀ وتوی شهروند و تحت مدیریّت امن قرار گرفتن اشخاص مشکل ساز و قضات مترود، 12:48 همین حوالی.
 • در خصوص تدارک سفر مایلیم لوهانسک، دونتسک و ماریوپل، خارکیو و خِرسان پیش یا پس از مسکو قرار داده شوند، 12:21 همین حوالی.
 • آقای شیخ صادق بن عبدالرّحمن الغریانی مفتی اعظم لیبی و همسر ایشان در صورت موضوعیّت، 11:34 همین حوالی. پیشتر احتمالا در محتوای مسدود به ایشان اشاره داشته‌ایم، 11:44 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض ورود پلیس، ارتش و نیروی امنیّتی به تدارک سفر ما به مسکو و پایتخت ایالات متّحدۀ آمریکا، 10:32 همین حوالی. همینطور دمشق، کابل، اورشلیم، اودسا، ریاض، جدّه، ایروان، بِیجینگ، پایتخت لیبی، اریتره و چاد، 11:16 همین حوالی.
 • آقای محمّد صالح علا(مجری تلوزیون) و همسر ایشان، 08:09 همین حوالی.
 • منظور از نیروهای مسلّح در ورود و دخالت ارتش بوده است، به تمامی موارد پلیس را نیز اضافه می‌داریم، 07:52 همین حوالی. ورود و دخالت افزوده شد، 08:00 همین حوالی.
 • خانوم Milana Cap از توسعه‌گران WordPress معرّفی شده‌اند در صفحۀ wp-admin/credits.php دست کم در نسخۀ 5.9.3، البتّه پیشتر نیز در محتوای دچار مشکل شده به گمان ما توسّط همسر آقای خاتمی به ایشان اشاره شده است از زاویه‌ای دیگر امّا نه زاویه‌ای به پندار ما مناسب، 07:49 همین حوالی.
 • در امامان جمعه جز مشهد، اهواز و زاهدان، هر شخص ناقض در دستگیری و مدیریّت آقایان امامان جمعۀ مراکز مشاری(استان)، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان و متولّی مقبرۀ اصلی قم و انتقال تمامی اشخاص مذکور به خانۀ امن توسّط نیروهای امنیّتی و مسلّح، 06:13 همین حوالی.
 • سفیران تهران در دیگر ممالک و کشورها و همسران ایشان، 05:58 همین حوالی.
 • شهرداری‌های تهران و تمامی فلتا(ایران)، 03:52 همین حوالی.
 • آقای سعید مرتضوی قاضی دادگاه موارد کهریزک و همسر ایشان، 03:48 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در دستگیری و مدیریّت آقایان محسن رضایی و اسحاق جهانگیری و انتقال ایشان به خانۀ امن توسّط نیروهای امنیّتی و مسلّح، 03:47 همین حوالی.
 • آقای ولایتی، 03:14 همین حوالی. و همسر آقای ولایتی، 05:53 همین حوالی.
 • وزارت پزشکی(بهداشت)، 03:09 همین حوالی.
 • وزارت امور خارجه و تخلیۀ ساختمان مرکزی آن از تهران. 02:33 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در دستگیری و مدیریّت آقای خمینی(یادگار امام) و انتقال ایشان به خانۀ امن توسّط نیروهای مسلّح و امنیّتی، مایلیم احتمال اینکه چشمان ایشان و زبانشان هر لحظه مرتفع گردد در چشمانشان موج زند، به گمان به هر حال محتمل است رسیدگی به این قبیل پس از چشمان و زبان آقای خامنه‌ای، 02:14 همین حوالی. همینطور در خصوص آقای باقری فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلّح و وزیر آموزش و پرورش آقای روحانی آقای محسن حاجی میرزایی، 02:49 همین حوالی. همینطور آقای روحانی(احتجام پیشین)، خانوم فائزه هاشمی فرزند آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و هر سه برادر خانوم فائزه هاشمی، 02:57 همین حوالی. همینطور آقایان نمکی(وزیر پزشکی(بهداشت) پیشین)، ظریف(وزیر بین الملل(خارجۀ) پیشین)، ولایتی(وزیر بین الملل پیشین) و آقای بهرام عین اللهی(وزیر پزشکی)، 03:08 همین حوالی.
 • آقای میثم مرادی بیناباج مدیر شبکۀ یک تلوزیون و همسر ایشان، 02:09 همین حوالی.
 • رایزن‌های فرهنگی و هر شخص ناقض دستگیری ایشان توسّط نیروهای امنیّتی و مسلّح. لحظاتی قبل نوشته شده، کمتر از ده دقیقه احتمالا، یک روشن و خاموش سیستم و لحظاتی مکث، به نظر قدمت خورده‌ایم در سخت افزار، 01:57 همین حوالی. و همسران رایزن‌های فرهنگی، 05:57 همین حوالی.

روز گذشته گذرنامه رسید پیش از ظهر، ساعت به دلیل مشکل در ارتباط با سرورهای معرّفی شده در سیستم عامل Windows آپدیت نشد، مِین بورد به نظر دچار مشکل است، باغستان شهریار –:– پنج‌شنبه 22 اردیبهشت 1401. دقایقی قبل نوشته شده است، 01:55 همین حوالی.

 • در صورت نارضایتی از نمایندۀ مجلس، هر شخص ناقض دخالت نیروهای مسلّح و امنیّتی جهت انتخاب نمایندۀ نو در بوم و جغرافیای مرتبط و مدیریّت نماینده در صورت نیاز، 11:44 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض ورود نیروهای مسلّح و امنیّتی جهت رجعت نمایندگان مجلس به دیار خویش جهت برگزاری مجلس بومیف، 11:36 همین حوالی.
 • توضیح شمول موارد به انتهای پاراگراف نخست(انتهای نوشته) افزوده شد، 11:06 همین حوالی.
 • بانک ملّی، 11:00 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض ورود نیروهای مسلّح و امنیّتی جهت اجرای تخریب محفل هر شخص مدّعی سلسلۀ آقای آدم خاصه محافل مرتبط به آقایان موسی، عیسی و محمّد و حذف موضوعیّت واکسن کوید، به گمان حذف موضوعیّت واکسن کوید در موضوع تخریب مسجد شاه اصفهان تاثیری مستقیم دارد، از آن به تناسب حذف موضوعیّت واکسن توسّط نیروهای امنیّتی و مسلّح گمان بردیم، 09:42 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض ورود نیروهای مسلّح و امنیّتی جهت اجرای جابجایی نقدینگی و انتقال دارایی ما، 09:18 همین حوالی.
 • آقای شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیّت ملّی و سیاست خارجی مجلس و همسر ایشان، 09:16 همین حوالی.
 • آقای عبّاس پاپی‌زاده رئیس سازمان امور عشایر فلتا(ایران) و همسر ایشان، 09:13 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض ورود نیروهای مسلّح و امنیّتی جهت تخلیۀ ساختمان‌های مطرح شده و اجرای قیمت مقرّر ما بر تولیدات خویش(نُه ده هزارم قیمت اسفند 1400)، 08:21 همین حوالی. همینطور اجرای ساختار قضایی بر پایۀ وتوی شهروند و مدیریّت قضات مترود که احتمالا قرضی نیز بر گردن دارند، 09:10 همین حوالی.
 • وزارت اقتصاد و هر شخص ناقض تخلیۀ ساختمان اصلی آن در تهران، 08:09 همین حوالی.
 • بانک مرکزی فلتا(ایران) و هر شخص ناقض تخلیۀ ساختمان مرکزی آن در تهران، 06:46 همین
 • آقای Martin Ziguélé نخست وزیر کشور احتجام اهالی آفریقای مرکزی در بین سال‌های 2001 تا 2003 میلادی و همسر ایشان، به گمان حملۀ اخیر به یک معدن طلا در کنیا به دستور و پشتیبانی ایشان صورت گرفته است، 04:02 همین حوالی. اهالی به نام کشور احتجام اهالی آفریقای مرکزی افزوده شد، 04:20 همین حوالی.
 • آقای حسین شاه مرادی معرّفی شده هستند به عنوان مدیر شبکۀ چهار و همسر ایشان، 03:08 همین حوالی. پیوند خبر افزوده شد، در خبرگزاری تسنیم نیز دقایقی قبل تیتر خبر روئت شده بود، 03:28 همین حوالی.
 • آقای Kevin Vann کشیش اعظم کلیسای کریستال کالیفرنیا(Christ Cathedral)، 02:55 همین حوالی.

باغستان شهریار 02:52 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401.

 • وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، 14:31 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض برپایی مجالس محلّی شورا در مرکز مشاری‌ها(استان)، 13:59 همین حوالی. همینطور هر شخص ناقض انتخاب بالاترین مقام قضایی از طریق وتوی شهروند در مشاری، 14:15 همین حوالی.
 • قوّۀ دادستانی(قضائیّه) و هر شخص ناقض تخلیۀ ساختمان اصلی آن در تهران، گمان می‌بریم دادستانی قدمی مناسب در آزمون یافتن نامی متناسب برای این ساختار باشد، 12:10 همین حوالی.
 • مجلس شورا و هر شخص ناقض تخلیۀ ساختمان اصلی آن در تهران، 11:46 همین حوالی.
 • وزارت جهاد کشاورزی و هر شخص ناقض تخلیۀ ساختمان اصلی آن در تهران، 11:44 همین حوالی.
 • وزارت نفت و هر شخص ناقض تخلیۀ ساختمان اصلی آن در تهران، 11:41 همین حوالی.
 • وزارت ارتباطات و هر شخص ناقض تخلیۀ ساختمان مرکزی در تهران، 11:16 همین حوالی.
 • دبیر کلّ ناتو آقای Jens Stoltenberg و همسر ایشان، 09:53 همین حوالی. به نظر اینترنت دچار اختلال است، گمان می‌بریم هدف قرار گرفتن شهر ساحلی اودسا بدون یاری دبیر کلّ ناتو به انجام نمی‌رسید در بازدید اخیر رئیس شورای اتّحادیّۀ اروپا آقای شارل میشل، 10:01 همین حوالی. تاخیر به سبب قطع ارتباط، 10:12 همین حوالی. آقای Jens Stoltenberg به گمان صحیح است، احتمالا آنچه از حضور ذهن ما رسید فرمانده نظامی مرتبط به ناتو هستند، 10:15 همین حوالی. “فرمانده” در دو مورد(نخست و یاری در هدف قرار گرفتن اودسا) به “دبیر کل” ویراست شد، نام به آغاز نوشتار افزوده شد، قسمت تابعیّت امارات بر اساس حضور ذهن ما(“ایشان ملّیّتی اماراتی داشتند اگر یاری مناسبی از حضور ذهن به ما برسد”) از پس از اشارۀ نخست نوشته که اکنون دبیر کلّ ناتو آقای Jens Stoltenberg است حذف شد، 10:25 همین حوالی.
 • نهاد ریاست جمهوری و هر شخص ناقض تخلیۀ آن در تهران، هر شخص ناقض سنگ فرش پیاده رو شدن دو ایستگاه بی آر تی از غرب میدان انقلاب تهران تا دو ایستگاه بعد از میدان فردوسی به سمت شرق، همینطور هر شخص ناقض اصلاح اسامی استفاده شده در موارد عمومی، یا تغییر آن یا لفظ خانم یا آقا پیش از نام که در گمان ما تغییر ارجح است، همینطور هر شخص ناقض عرضۀ موتور سیکلت برقی برای تعویض به تمامی موتور سواران بنزینی، 09:42 همین حوالی.
 • وزارت دفاع، وزارت کشور و وزارت صمت، همینطور هر شخص ناقض تخلیۀ ساختمان مراکز مذکور و وزارت اطّلاعات در تهران، پیشتر نیز با این دو موضوع مواجه شده‌ایم که با وجود نمایش آیکون اینترنت کنار آنتن گوشی اینترنت کامپیوتر اتّصال نگیرد و در ویرایشگر WordPress در ویرایش فهرست کیبورد از کار بی‌افتد، آقای علی عبدالّهی مدیر عامل شرکت ملّی انفورماتیک و همسر ایشان، آیا نوشتن اللّه غلط نیست، یا دو “ل” یا یک تشدید، 08:39 همین حوالی. تخلیۀ وزارت اطّلاعات افزوده شد، 08:40 همین حوالی.
 • شورای امنیّت ملّی و وزارت امنیّت(اطّلاعات) فلتا(ایران)، به گمان خاموشی گوشی لحظاتی قبل به آقای علی عبداللهی مدیر عامل شرکت ملّی انفورماتیک و همسر ایشان مرتبط است، 06:55 همین حوالی. در صفحۀ خرید سایت Shaparak.ir که از مجموعۀ Salamcinema برای خرید نسخۀ سریال Sakhteiran3 ارسال شده اندازه‌ی قلم بسیار کوچک و گزینۀ ذخیرۀ شماره کارت با وجود فعّال بودن کارایی لازم را نداشت، این مورد دست کم در نُه رجوع ما اتّفاق افتاده است، 06:58 همین حوالی. از مورد بعدی درفهرست که به خطا در آن نوشته شده بود به مورد شورای امنیّت ملی، وزارت اطّلاعات و انفورماتیک و آقای علی عبداللهی انتقال یافت، به گمان حالتی از اجبار برای تهیّه کنندگان و کارگردانان ایجاد شده است از استفاده از خدماتی چون سایت فیلیمو، مایلیم مرتفع سازی آقایان گلزار و مسعود کیمیایی اولویّت گیرد و ناقضان این موضوع نیز در این لیست قرار گیرند، 07:07 همین حوالی. به گمان ما آقای علی عبداللهی به شکلی زیر مجموعۀ آقای محمّد رضا گلزار هستند، 07:16 همین حوالی. به نام آقای عبداللهی تشدید با افزودن یک “ل” اضافه شد، ترجیح ما همان تشدید است، 07:18 همین حوالی.
 • هر شخص ناقض در مسیر یادآوری روزانۀ موارد مطرح شده راس ساعت 11 قبل از ظهر، 06:31 همین حوالی.
 • آقای ابوطالب نجفی مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک و همسر ایشان، 06:27 همین حوالی. به نظر ایشان پیشتر استعفا داشته‌اند، و موضوع دست کم خصوص ایشان منتفی است، 06:29 همین حوالی.
 • آقای علی عبدالهی مدیر عامل شرکت ملّی انفورماتیک و همسر ایشان، 06:26 همین حوالی.
 • شرکت نفتی Total و BP(British petroleum) و خودروسازی PEUGEOT، همینطور مدیر عامل و همسران مدیر عامل شرکت‌های مذکور، 05:28 همین حوالی.

باغستان شهریار 05:26 سه‌شنبه 20 اردیبهشت 1401.

 • پسر آقای ظریف و همسر ایشان، دختر آقای ظریف و همسر ایشان، جستجویی ساده جهت درج نام ایشان بی نتیجه بود و در برگۀ WIKIPEDIA مربوط به آقای ظریف نیز بیش از یک رقم توضیحی در خصوص فرزندان نوشته نشده بود و گمان نبردیم برای شخصی که چند سال وزیر امور خارجه بوده‌اند در این حوالی بیش از این مناسبتی به جستجو باشد، 21:49 همین حوالی. به گمان کار دلّالی سایت وزارت خارجه با عکس‌های دِفُرمه(وضعیّتی که به تناسب طول و عرض تصویر احترام گذاشته نشده است) کار پسر آقای ظریف بوده است، بلا نسبت بزغاله به گمان فرفرۀ چرخان تنظیم در کنار صفحه که در برخی سایت‌های دولتی پیشتر به نظر می‌رسید نیز کار همین بزغاله بوده است. 22:03 همین حوالی.
 • آقای نیک‌زاد معاون مجلس و همسر ایشان، به گمان اراده به حمله به آقای موسوی(نامزد احتجام 88) از جانب ایشان بوده است. 10:41 همین حوالی. از پاراگراف به فهرست اصلاح شد، اگر گمان ما مناسب باشد و فرد حمله دارنده به شکلی مناسب تفهیم و مرتفع شده باشد به گمان تمایل آقای موسوی بوده است رها سازی فرآیند تا نتیجۀ موجود حاصل آید تا احتمالا به شکلی مناسب مضمون منتقل گردد، 10:59 همین حوالی. اگر گمان مطرح شده مناسب باشد بلا نسبت پشه آیا مناسب است پشۀ به گمان ما فاسدی چون آقای نیک‌زاد را دلیل چنان فرآیندی از جانب آقای موسوی پنداشتن، به گمان این گمان نیز به گمان ما گویی از ایشان(آقای موسوی) رسیده باشد، 11:35 همین حوالی.

باغستان شهریار 10:40 دوشنبه 19 اردیبهشت 1401.

 • آقای نجم الدّین شریعتی مجری برنامۀ به سوی خدا و همسر ایشان، 22:39 همین حوالی.
 • آقای سیّد رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و همسر ایشان، 22:29 همین حوالی.
 • آقای سیّد مصطفی میر سلیم و همسر ایشان، 22:27 همین حوالی.
 • خانوم‌ها سارا و فاطمه و آقایان مرتضی و محمّد رضا لاریجانی فرزندان(4 شخص) آقای علی لاریجانی و همسران ایشان(هر چهار فرزند آقای علی لاریجانی)، 22:05 همین حوالی.
 • آقای کاکاوند پدر خانوم مونا کاکاوند و همسر ایشان، 19:43 همینحوالی.
 • آقای محمّد پروین(پسر آقای علی پروین پیشکسوت فوتبال) و همسر ایشان، 07:49 همین حوالی.
 • آقای نارُچیتو Naruhito (徳仁,) امپراتور ژاپن و همسر ایشان. 06:36 همین حوالی. به نظر گاهی عدم کارایی کلید 7 در قسمت هفده تایی سمت راست کیبورد در سال‌های اخیر و کلید بک اسپیس(حذف حرف) در ماه‌های اخیر سخت افزاری نبوده است، 06:40 همین حوالی. “نُه‌تایی” به “هفده تایی سمت راست” ویراست شد. 06:42 همین حوالی. این نخستین بار است که ما از ایشان با لفظ امپراتور یاد داشته‌ایم، پیشتر آنچه به گمان ما رسیده است حضور پدر ایشان بوده است به عنوان شخص نخست گرداننده، اکنون نیز گمانی جز این نمی‌بریم با این حال چنین یاد شد، و در خصوص آنچه از مصادره در خصوص امپراتور ژاپن مطرح شده است منظور پدر ایشان هستند که ایشان نیز بر آن افزوده شدند، 06:54 همین حوالی.

باغستان شهریار 06:33 یکشنبه 18 اردیبهشت 1401.

 • آقای فرزاد موتمن، معرّفی شده هستند در WIKIPEDIA به عنوان کارگردان و تهیّه دارنده، و همسر ایشان در صورت موضوعیّت، و خانوم شهره لرستانی(بازیگر). 21:19 همین حوالی. “شده” به “شده هستند” ویراست شد، 21:33 همین حوالی.
 • آقای ابولفضل پور عرب(بازیگر سینما) و همسر آقای Ilham Aliyev شخص نخست آذربایجان خانوم Mehriban Aliyeva، تایب افزوده جهت حفظ ترتیب و ترکیب نوشته در تقابل الفبا، 12:15 همین حوالی. اصلاح ساعت از 11:25 به 12:15(باتری یا اختلال بورد اصلی)، 12:16 همین حوالی.
 • آقای فریبرز عرب نیا(بازیگر سینما)، به گمان آنچه خودکشی خانوم عسل بدیعی عنوان شده است قتل و به دست آقای فریبرز عرب نیا صورت گرفته است، 08:03 همین حوالی.
 • آقای حسن معجونی(بازیگر سینما) و همسر ایشان در صورت موضوعیّت، 07:34 همین حوالی.
 • آقایان رضا کیانیان و پرویز پرستویی(بازیگران سینما) و همسران ایشان در صورت موضوعیّت و خانوم مریلا زارعی(بازیگر سینما)، 06:34 همین حوالی.
 • خانوم سحر دولتشاهی(بازیگر سینما)، 06:02 همین حوالی.
 • خانوم هدیه تهرانی(بازیگر سینما)، 04:43 همین حوالی.
 • آقای شهرام حقیقت دوست(بازیگر سینما و تلوزیون) و همسر ایشان(در صورت موضوعیّت)، 03:57 همین حوالی. آنچه در خصوص کسوت افراد مطرح شده گمان و ظنّ ماست، در برخی موارد مرجعی همچون WIKIPEDIA معرّفی شده است و گاهی آنچه ما گمان به تناسب در عنوان داشته‌ایم مطرح گشته است. 03:59 همین حوالی.

باغستان شهریار 03:55 شنبه 17 اردیبهشت 1401.

 • آقایان Shavkat Mirziyoyev شخص نخست ازبکیا(ازبکستان) و همسر ایشان و Serdar Berdimuhamedow شخص نخست ترکمنیا(ترکمنستان) و همسر ایشان، 05:21 همین حوالی.
 • کابینۀ آقای رئیسی و همسران ایشان، و آقای محمّد باقری فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلّح، 05:22 همین حوالی.
 • آقای جواد اوجی وزیر نفت حاضر و همسر ایشان، 05:22 همین حوالی.
 • آقایان مسعود و پولاد کیمیایی(کارگردان و بازیگر سینما)، علی کریمی و علی پروین(فوتبالیست‌های بازنشسته) و محمّد رضا فروتن(بازیگر سینما) و همسران هر پنج شخص ایشان در صورت موضوعیّت، 05:22 همین حوالی.
 • آقایان عبدالعلی علی عسگری رئیس پیشین صدا و سیما و همسر ایشان و پیمان جبلّی رئیس حاضر صدا و سیما و همسر ایشان و سیّد عزّت‌الله ضرغامی رئیس پیشین صدا و سیما و وزیر حاضر میراث فرهنگی و گردشگری و همسر ایشان، 05:22 همین حوالی. گمان می‌بریم مناسب است گردشگری وزارت‌خانه‌ای مستقل باشد و در خصوص هر شخص مشکل ساز در این خصوص نیز مایلیم فرآیند جاری این نوشته و مجموعه(اجرای موضوعات جزا برای اجرا) اجرا شود، 05:22 همین حوالی.
 • آقای Mohammed bin Saud Al Qasimi الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولی‌عهد راس الخیمه و آقای Saud bin Saqr Al Qasimi سعود بن صقر القاسمي امیر راس الخیمه و همسران ایشان، 05:22 همین حوالی. پیوند راس الخیمه افزوده شد، 05:22 همین حوالی.

باغستان شهریار 05:22 جمعه 16 اردیبهشت 1401.

 • آقای فیلارِت دینیسِنکو پدر سالار و نخست وزیر کلیسای ارتودکس اوکراین، 03:46 همین حوالی.
 • آقای بارتُلُمۀ یکم قسطنطنیّه Bartholomew I of Constantinople اسقف اعظم کلیسای جهانی ارتودکس در استانبول، 03:39 همین حوالی.
 • آقای پاتریارک کریل Patriarch kirill رهبر کلیسای ارتدوکس فارا(فدراسیون روسیه)، 03:48 همین حوالی.

باغستان شهریار 03:22 پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401.

 • آقای حمید درخشان نیا معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال و همسر ایشان، 20:33 همین حوالی.
 • آقای محمود رضا خاوری(سه هزار ملیارد، کانادا) و همسر ایشان، 16:45 همین حوالی. “محمود رضا” به نام آقای خاوری افزوده شد، 16:55 همین حوالی.

در موضوع پیشین و نوشتن نام آقای علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی در بین افراد جزا دار از موارد جزا برای اجرا به وقفه‌ای اشاره شده است، در وقفۀ مورد اشاره دقایقی نسبتا زیاد شاید به ساعتی می‌رسید مشغول تنفّس شدیم در دَم اراده به جذب ناخوشی‌‌های غیر مشکل‌سازان در مسیر نقل و انتقال دارایی ما و در بازدم تزریق سرما بر وجود مشکل سازان در مسیر نقل و انتقال دارایی ما، این گمان ماه‌ها پیش به ظنّ ما رسید به گمان در موضوع به ظنّ ما رباخواری چرا که ما هر درصد رسمی سود را رباخواری می‌پنداریم، در آن زمان فارغ از تنفّس تنها به اراده به برداشتن هر چه ملالت خاطر هست از پیکر بشریّت در عالم بود که شامل همه مش‌شد که رفته رفته به مرور به تنفّس و ارادۀ همزمان به جزئیّات رسید، در موضوع اخیر از آنتی فیلتر(ارادۀ) خشم و شهوت و والدین در دَم(جذب) و بازدم(تزریق) استفاده شده است، در خصوص جذب محتملا هستند شخصی(دست کم به گمان ما رسید) که مایل به به اشتراک گذاری یا رها سازی بار خویش بر دوش دیگران نیستند که این به گمان ما همان دیواری رسید که شود مشکلات پشت آن پنهان شوند و نپذیرفتیم، در حین تایپ در شرح مشکلات و موضوع جابجایی نوشتۀ مذکور از پاراگراف به ردیف فهرست یکبار گویی شخصی پریدو باشند روی کیبورد و چنان تایپی صورت گرفت، باغستان شهریار 16:42 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401.

 • آقای علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی فلتا(ایران) و همسر ایشان، در ساعات و روز اخیر کیبورد گاهی از نوشتن ایستاده است، برای نوشتن این متن در فهرست نخست به عنوان پاراگراف تایپ شده است و سپس مووْ گشته است. پیش از انتقال از پاراگراف به ردیفی در فهرست پس از سه خاموشی که نخست به تحمیل از بیرون اجرا شد بدون ارادۀ ما هنوز انتقال به یک مورد از فهرست صورت نگرفته است، خاموشی چهارم نیز صورت گرفت، در نهایت پیش از اتّصال اینترنت گمان بردیم وقفه‌ای مناسب است و سیستم به دست ما خاموش شد، در این میان پوسته‌های خودسر نصب شده مربوط به سال دو هزار و ده تا دو هزار و بیست و یک WordPress از چهار دامنۀ Gardun.ir و Personally.ir و Sarif.ir و Temup.ir حذف شد و سربرگ سایت Sarif.ir که در آن دست برده شده بود و به قالب پیش فرض بازگشته بود اصلاح شد، غالبا این ایراد و اختلال در نوشتن موضوع آقای علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی در مرورگر به شکل ریفرش و تحمیل بستن صورت می‌گرفت در Firefox در Windows 7، به هر حال انتقال این نوشته از بلاک پاراگراف به ردیفی در فهرست انجام شد،
 • 04:06 همین حوالی. فلتا(ایران) به بانک مرکزی افزوده شد، 04:22 همین حوالی.
 • آقای ناصر همّتی رئیس پیشین بانک مرکزی و همسر ایشان، 02:46 همین حوالی.

باغستان شهریار 02:46 چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401.

 • آقای منصور انبیا رئیس دانشگاه علم و صنعت و همسر ایشان، 13:56 همین حوالی.

به گمان آقای رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف در خصوص به گمان ما سایۀ سیاه ترس در اقلید در میان فرهنگیان در تولید محتوا برای اپلیکیشن شاد نقش داشته‌اند، ایشان متولّد اقلید هستند طبق منبع WIKIPEDIA، به گمان موضوع تحدید یا فشار روانی و تلقین ترس پیشتر در بررسی اپلیکیشن آموزشی شاد به گمان ما رسیده بود شاید در دو مورد چند هفته و ماه پیشتر، باغستان شهریار 13:48 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401.

 • آقای رسول جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف و همسر ایشان، 13:46 همین حوالی. همسر ایشان افزوده شد، 13:54 همین حوالی.
 • آقای سیّد حسن قدسی پور رئیس دانشگاه امیر کبیر و همسر ایشان، 13:43 همین حوالی. “سیّد” و همنسر ایشان افزوده شد، 13:53 همین حوالی.
 • آقای سیّد محمّد مقیمی رئیس دانشگاه تهران و همسر ایشان، 13:12 همین حوالی. همسر ایشان افزوده شد، 13:53 همین حوالی.

پیشتر به گمانمان چنین رسید که آقای امین حیایی در ازای سخنانی که در میان آورده‌اند در مضمونی شبیه به چنین از بودن “روز قضاوت” به نوعی برای حضور در برنامۀ تلوزیونی عصر جدید در سایۀ اجبار قرار گرفته‌اند، باغستان شهریار 13:11 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401.

 • آقای احسان علی خانی، برنامۀ تلوزیونی ماه عسل و عصر جدید، 11:05 همین حوالی.
 • آقای علی شمخانی دبیر شورای امنیّت ملّی فلتا(ایران)، 08:41 همین حوالی.
 • آقای مصطفی محامی امام جمعۀ زاهدان، 08:27 همین حوالی.
 • آقای سیّد احمد علم الهدی امام جمعۀ مشهد، 08:25 همین حوالی.
 • ترتیب تازه نخست، 08:24 همین حوالی.
 • همینطور خانوم نرگس آبیار(کارگردان، به شرط احتجام) 07:21 همین حوالی.
 • خانوم الناز شاکردوست(بازیگر، به شرط احتجام) 07:21 همین حوالی.
 • خانوم سلنا گومز 07:48
 • خانوم تیلور سویفت 07:48

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص تخریبگر سلامت دیگری اجرا شود، باغستان شهریار 06:41 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401. همینطور در خصوص آقای سیاحی پدر خانوم رامانا سیاحی و همسر آقای ماکرون(احتجام فرانسه) خانوم بریژیت ماکرون و آقایان خاتمی(احتجام پیشین) و موسوی(نامزد احتجام 88) و آقای موسوی(فرمانده ارتش) و آقای قالیباف(ریاست مجلس) و آقای اشتری(فرمانده نیروی انتظامی) و آقای اژه‌ای(رئیس قوّۀ قضائیّه) و آقای صادق آملی لاریجانی(رئیس پیشین قوّۀ قضائیّه)، و آقای رئیسی احتجام حاضر، و آقای مجید قاسمی رئیس بانک پاسارگاد و همسر ایشان، همینطور آقایان عزیز جعفری فرمانده پیشین سپاه، سلامی فرمانده حاضر سپاه، آقای یحیی صفوی فرمانده پیشین سپاه، آقای سیّد محمود علوی وزیر اطّلاعات پیشین و آقای سیّد اسماعیل خطیب وزیر اطّلاعات حاضر و فرمانده ارتش میانمار، آقایان رحمانی فضلی و کرباسچی، گیلیچدار اوغلو و همسر ایشان، و آقای محمّد رضا گلزار، و آقای چمران رئیس شورای شهر تهران و آقای پیروز حناچی شهردار سابق تهران و آقای فتّاح رئیس بنیاد مستضعفان، 07:14 همین حوالی. و مواردی که در ادامه به ترتیب تاریخ تازه نخست آمده است، باغستان شهریار 11:05 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401.


2 پاسخ به “سلامت”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.