آقای حسین سلامی

تعداد پاراگرف: 2

آقای حسین سلامی

مایلیم پوست همسر فرمانده سپاه آقای سلامی زنده کنده شود با این حال اگر تنبیهی هم‌سنگ پیشنهاد باشد خواهیم شنید، ایشان از آن ماست. در مجموع چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است. شانزده و بیست و نه دقیقهٔ شنبه هجده دی هزار و چهارصد شمسی. موضوع مسئولیّت موارد مفید برای مشکل سازان فرآیند کندن پوست در بسط به تمام موارد مقرّر است، پیشتر تنها در خصوص آقای خامنه‌ای مقرّر داشته‌ایم. سی و هشت دقیقهٔ همین ساعت. گمان و اراده افزوده شد، پنجاه دقیقۀ همین ساعت.