موضوعات اخیر

دسته: کندن پوست زنده

  • کندن پوست زنده

    مایلیم آقای یاس مسئول کندن پوست آقای خامنه‌ای باشند، ممکن است پوست آقای موسوی نیز به ایشان محوّل شود، جایگاهی افزون در خصوص استثنای چال نمودن مطرح نیست. ۰۱:۱۱ جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰. آقایان مخبر، باقری و جهانگیری احتمالاً از گزینه‌های بعدی هستند در صورت تعلّل آقای یاس، گمان می‌بریم بیش از[…]

  • آقای حسین سلامی

    آقای حسین سلامی

    مایلیم پوست همسر فرمانده سپاه آقای سلامی زنده کنده شود با این حال اگر تنبیهی هم‌سنگ پیشنهاد باشد خواهیم شنید، ایشان از آن ماست. در مجموع چنین به گمان و ارادهٔ ما رسیده است. شانزده و بیست و نه دقیقهٔ شنبه هجده[…]