موضوعات اخیر

تامین کار یا مسکن و خوراک


مایلیم کار هر فرد تامین گردد و یا مسکن و خوراک وی، شش جزای ناقضان. احتمالاً نیاز به بررسی وزارت بودن تامین اجتماعی است. ۱۱:۰۵ یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰.


دیدگاهتان را بنویسید