موضوعات اخیر

دسته: مسکن

  • تامین کار یا مسکن و خوراک

    مایلیم کار هر فرد تامین گردد و یا مسکن و خوراک وی، شش جزای ناقضان. احتمالاً نیاز به بررسی وزارت بودن تامین اجتماعی است. ۱۱:۰۵ یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰.

  • مسکن

    شش و پنجاه و پنج دقیقهٔ شنبه بیست و دو آبان هزار و چهارصد شمسی، هر نوع قرار مقرّر از جانب ما در خصوص احداث مسکن در ابعاد اجتماعی و خارج از اتوریتی شخصی ما ملغی مقرّر است، بدیهی است اجتماع در خصوص این قبیل موضوعات ممکن است اجماع عقیدهٔ خویش را[…]