منابع مناطق

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض مالکیّت بومیان مناطق بر منابع خویش اجرا گردد، گمان می‌بریم حدّاقلی زمان سکونت و شاید مالکیّت ملک جهت برخورداری به صورت شهروند بومی مناسب باشد، آیا اگر ما بیست سال در شهری رفتیم و مستاجر بودیم و به آب و گلی در تن و جان خویش از آن دیار رسیدیم حقّی نخواهیم داشت در آن بوم و دیار که بر فرض نانش را خورده‌ایم و موضوعی زاویه دار با مدنیّت هم ایجاد نداشته‌ایم و به کار و کسبی پرداخته‌ایم چه به عنوان داد و ستد یا کسب علم، باغستان شهریار 22:29 دوشنبه 12 اردیبهشت 1401.

پیشتر در خصوص نفت و به گمان ما لزوم کسب تکلیف صد در صد در خصوص سرنوشت آن از بومیان منطقه سخن به میان آمده است، با وجود اینکه گمان می‌بریم امری بدیهی است مایلیم قید گردد که در خصوص تمامی منابع سخن از همین قرار است. اگر چنین فرضی نزدیک به واقع باشد مایلیم مغز کسانی که بستر مالی و اجرایی لازم در خصوص اجبار ما به اشاره به این موضوع را فرآهم آوردند خاموش، زبانشان بریده، بیناییشان حذف و داراییشان مصادره گردد به نفع جامعه. ۲۲:۰۸ پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰.

,