شهرکرد

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص امام جمعۀ شهر کرد آقای محمّد علی نکونام و آقای عبد الصادق نجفی سرپرست شهرداری شهرکرد و همسران ایشان اجرا گردد، به گمان ما در مورد مسئولیّت شهرداری و لزوم سکونت شهردار در شهر هدفْ طرازِ هنجار شخص بیلان و ثمرۀ فعل ایشان است و بُعدِ مسافت در نهایت موضوعی بسته به شرایط خود شخص است، باغستان شهریار 00:13 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.