مصرف دارو

تعداد پاراگرف: 1

جامعه‌ای که مایل است پزشک داروهای سریع اثر کننده را به تاثیر اصولی و با کیفیّت ترجیح دهد به نظر شما در بند کیفیّت است، ما روئت داشته‌ایم که نالهٔ کیفیّتِ کم را زار زده‌اند گویی خویش به دنبال کیفیّت بوده باشند، ایشان به نظر ما در درون غارتگر و افسار بریده‌اند که به تعجیل در پی حصول نتیجه و قیمت کمتر هستند و از شعور صیانت وجود خویش نیز گویی دست کم درصدی بی بهره مانده باشند، بلا نسبت افسار، امّا آیا می‌توان ارادهٔ این قبیل را نا دیده گرفت در سایهٔ تربیتی که گرفته‌اند و این دلق پوشان، در مجموع چنین به گمان ما رسیده است. سیزده و سی دقیقهٔ یک‌شنبه چهارده آذر هزار و چهارصد شمسی.