یمن

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم به شرط احتجام یمن را به کشور ضمیمه داریم، 19:49 شنبه 9 مهر 1401 اکتبر 1 2022 منزل، باغستان شهریار.

مایلیم موضوعات !-واکنش‌مناسب برای اجرا در خصوص هر شخص ایجاد دارندۀ مشکل در مورد مقامات یمن خاصه ریاست جمهور یمن اجرا شود، باغستان شهریار 05:29 جمعه 16 اردیبهشت 1401.

مایلیم هر شش مجازات در خصوص هر فرد مشکل ساز در زمینهٔ رفع حصر یمن اجرا گردد اگر حصری موجود است. ۰۱:۲۵ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.

,