یمن

تعداد پاراگرف: 3

مایلیم به شرط احتجام یمن را به کشور ضمیمه داریم، 19:49 شنبه 9 مهر 1401 اکتبر 1 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ایجاد دارندۀ مشکل در مورد مقامات یمن خاصه ریاست جمهور یمن اجرا شود، باغستان شهریار 05:29 جمعه 16 اردیبهشت 1401.

مایلیم هر شش مجازات در خصوص هر فرد مشکل ساز در زمینهٔ رفع حصر یمن اجرا گردد اگر حصری موجود است. ۰۱:۲۵ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.

,