اشراف زادگی و سلطنت، شرافت و حکومت موروثی

تعداد پاراگرف: 1

به گمان ما ادّعای شرافت و حکومتی موروثی در یک اقلیم نمی‌گنجند، ممکن است فاقد شرافت نبودن و در چنان ترکیبی گنجیدن امّا اینکه داعیهٔ شرافت و اشراف زادگی داشتن و بر کرسی آنچه به گمان ما فاشیسم است همچون حکومت‌های موروثی نشستن گمان نمی‌بریم از شرافت باشد. باغستان شهریار، ۲۳:۱۸ چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰.