موضوعات اخیر

دسته: فاشیسم

 • زبان فارسی

  به گمان مناسب است برای شرایطی در زبان فارسی همچون “بوده اند” معادلی به کار بسته شود، به گمان «اند» خود در ریشه دلالت بر “اَن” یا همان مدفوع دارد گویی وضعییتی ایجاد شده باشد در گذشته از فعلی، و البتته به گمان اشاره بر تاثیر خوراک و سوخت و ساز انسان[…]

 • اشراف زادگی و سلطنت، شرافت و حکومت موروثی

  به گمان ما ادّعای شرافت و حکومتی موروثی در یک اقلیم نمی‌گنجند، ممکن است فاقد شرافت نبودن و در چنان ترکیبی گنجیدن امّا اینکه داعیهٔ شرافت و اشراف زادگی داشتن و بر کرسی آنچه به گمان ما فاشیسم است همچون حکومت‌های موروثی نشستن گمان نمی‌بریم از شرافت باشد. باغستان شهریار، ۲۳:۱۸ چهارشنبه[…]

 • نان بربری

  آیا مناسب نخواهد بود بازنگری در نام این نان که به بربری شهرت یافته است، به نظر بوی رضاشاهی دارد این نام گذاری، چنین گمان برده‌ایم. بر همین گمان شمول دسته‌ای چون فاشیسم افزوده شد، هجده و چهل دقیقهٔ شنبه بیست و هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.

 • فاشیسم

  نداشته‌اند، گاهی رنگ پریده و خالخالی احتمالاً در هوای ابری لندن با بستری از فاشیسم رها شده‌اند در جهان و چند تیره گون دیده‌اند و اراده به گستاخی و برده داری ساز کرده‌اند در این چهارصد سال اخیر احتمالاً که وسعت بینش و کران اندیشهٔ ایشان چنین ثمره به بار آورده است،[…]