حجاب اجباری

تعداد پاراگرف: 3

ویدئویی دیدیم در شبکه ی Instagram که در آن گویا چند جوان تمایل به کشیدن چادر از سر خانمی دارند، گمان می بریم جوانان مذکور از وابستگان به آقای محممد رضا گلزار هستند، 01:54 چهار شنبه 30 شهریور 1401 سپتامبر 21 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص تحمیل دارندۀ نوع پوشش همچون حجاب یا خواندن و شنیدن متن یا اصواتی خاص همچون اذان و قرآن و نوحه یا انجام افعالی خاص همچون نماز و روزه یا پرداختی خاص همچون فطریه و خمس و زکات اجرا شود، باغستان شهریار 21:48 11 اردیبهشت 1401.

مایلیم در ساختار حکومت دارایی مزاحمان به افراد جامعه بابت عقیدهٔ ایشان مسدود گردد، از جمله موارد نوع پوشش است، اگر فرد در هر جنسیّتی لخت مادرزاد در سرمای زمستان در میان جامعه حضور پیدا دارد حتّی به قصد انتحار شکستن حرمت وی مجاز نیست. گمان می‌بریم پیشتر به شبیهی از این مضمون اشاره شده است. موسیقی، هنر، کلام، مکتوب. باغستان شهریار، ۲۱:۳۳ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰. در ساختار حکومت افزوده شد، افراد به افراد جامعه ویراست شد، ۲۱:۵۵ همین حوالی.

,