تغییر نام، حذف شهروند، حذف اطّلاعات

تعداد پاراگرف: 2

مایلم امکان تغییر آنلاین نام برای شهروندان در تمامی کشورهای جهان فرآهم گردد، ۰۴:۰۱ چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ ۶ مارس ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.

هفت و سی و نه دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، قرار امکان تغییر نام آنلاین برای افراد، امکان حذف شهروندی و امکان حذف اطّلاعات ثبت شدهٔ شهروند به پیشنهاد تغییر داده شده است، پیشتر در خصوص امکان تغییر نام آنلاین و امکان حذف شهروندی باحذف کدّ ملّی، بلوکه شدن تاریخچهٔ اطّلاعات شهروند که بازگشایی آن مستلزم دریافت تابعیّت خواهد بود سخن به میان آمده است، برای این امر در قرار حدّاقل شانزده سال سن در نظر گرفته شده است، در خصوص حذف اطّلاعات فرد از مراکز حکومتی در یک مرحله وجود امکان حذف در قرار مطرح شده است با اینحال ممکن است تاییدی برای حذف فرجهٔ تفکّر در نظر گرفته شود.