موضوعات اخیر

دسته: حقوق بشر

 • تغییر نام، حذف شهروند، حذف اطّلاعات

  هفت و سی و نه دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، قرار امکان تغییر نام آنلاین برای افراد، امکان حذف شهروندی و امکان حذف اطّلاعات ثبت شدهٔ شهروند به پیشنهاد تغییر داده شده است، پیشتر در خصوص امکان تغییر نام آنلاین و امکان حذف شهروندی باحذف کدّ ملّی، بلوکه شدن[…]

 • مادر، بهشت و غریزه

  بیست و دو بیست دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، مادرانی بوده‌اند احتمالاً در اوایل انقلاب هزار و سیصد و پنجاه و هفت شمسی که فرزندان خویش را تقدیم این موجودات نموده‌اند، گمان ما چنین است که در دوران حاضر در انتهای موضوعات جز به منافع مالی نرسیدیم در خیانت‌ها[…]

 • آقای علی فرزند آقای ابی طالب

  به نظر پس از آقای علی قراری نا نوشته هست در میان حکومت و جامعه‌ای که طعم آقای علی و خشونتش را چشیده است در خصوص سلسلهٔ آقای علی آنها که از آقای علی به افتخار و بلندی یاد می‌کنند نباید سر کار یا مکنت و قدرتی باشند البتّه شاید در این[…]

 • حقوق زنان

  بیست و یک و بیست و دو دقیقهٔ جمعه بیست و هشت آبان هزار و چهارصد شمسی، آنچه در خصوص حقوق زنان، حقّ طلاق، موضوعات مرتبط با تمکین و موضوعات وابسته به شکل قرار مطرح شده است به پیشنهاد تغییر یافته است اگر چنین بوده است و در آن قالب مطرح شده[…]