موضوعات اخیر

دسته: نام گذاری

  • تغییر اسامی شهرها

    منظور از نام نو برای “مورچه خورت” “لَوَند” است که لوند نوشته شده البتّه به گمان پیشتر به این موضوع در محتوایی که به گمان ما توسّط همسر آقای خاتمی(احتجام(رئیس جمهور) پیشین) دچار مشکل و دسترسی به آن مقدور نشده اشاره شده است، باغستان شهریار، 19:57 یکشنبه 28 فروردین 1401.

    آیا مناسب نخواهد بود بازنگری در نام این نان که به بربری شهرت یافته است، به نظر بوی رضاشاهی دارد این نام گذاری، چنین گمان برده‌ایم. بر همین گمان شمول دسته‌ای چون فاشیسم افزوده شد، هجده و چهل دقیقهٔ شنبه بیست و هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.

  • تغییر نام، حذف شهروند، حذف اطّلاعات

    هفت و سی و نه دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، قرار امکان تغییر نام آنلاین برای افراد، امکان حذف شهروندی و امکان حذف اطّلاعات ثبت شدهٔ شهروند به پیشنهاد تغییر داده شده است، پیشتر در خصوص امکان تغییر نام آنلاین و امکان حذف شهروندی باحذف کدّ ملّی، بلوکه شدن[…]