موضوعات اخیر

دسته: علم

  • همزیستی با سرطان

    به نظر برخی از سایت‌های اینترنتی صرفا به دلیل محتوای علمی مناسب در مسیر فیلترینگ و جدا سازی از فضای دسترسی عادی اجتماع حاضر قرار گرفته‌اند همچون سایتی که در ادامه پیوند آن معرّفی شده است.

    https://rudrastyh.com/

    اگر[…]

  • انتقال دانش بشر

    آیا تا کنون قانون یا تناسبی در خصوص کیفیّت انتقال دانش بشر در بین جوامع مطرح شده است، به عنوان مثال نسبتی از تراکم و جمعیّت یا فاصله از یک نقطهٔ زمانی مشترک، زمانی متوسّط که به عنوان مثال تولید قاشق برای اوّلین بار در یک منطقه و ملک بومی شده باشد،[…]