موضوعات اخیر

دسته: Training content with Latin alphabet

  • محتوای آموزشی با الفبای لاتین

    مایلیم محتوای آموزشی از سنن پنج سال همراه الفبای لاتین نیز طرراحی گردد، به گمان انتخاب زبان بهره گرفته از الفبای لاتین به شرط عدم زاویه با فضای منطق به ترتیبی که رشته ی کلام میان فرزند و والدین و بوم گسسته نگردد مناسب است و اگر در مسیر تدارک محتوای آموزشی[…]