موضوعات اخیر

دسته: اجبار به مطالعه جهت پذیرش قوانین

  • الزام به خواندن قوانین جهت پذیرش قوانین

    در بازار آزاد تمایل ما به انسداد دارایی الزام دارندگان به خواندن قوانین جهت پذیرش آن ساقط است، ۰۱:۳۹ دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰.

    مایلیم دارایی الزام دارندگان به خواندن قوانین جهت پذیرش آن مسدود گردد، باغستان شهریار، ۰۹:۵۲ شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱. به گمان تمامی تاریخ‌های[…]