موضوعات اخیر

دسته: ارث و میراث

  • ارث و میراث و وصییت

    در دایره ی تناسب اختیار و نظر شحص متوففی( فوت شده) پیش از وفات به گمان مناسب خواهد بود وصییت ایشان به شکلی مناسب به اجرا برسد، در صورتی که نسبتی در مالکییت اولاد بر میراث مشخخص نشده باشد به نظر مناسب است فارغ از جنسییت اشخاص میراث به تساوی میان ایشان[…]