موضوعات اخیر

دسته: کشور

  • کشور

    طرح ضمیمه های مطرح شده به کشور لغو است، مناسب می انگاریم ارتباطات مناسب و برپایی ساختار قضایی احتجامی در جهان انجام گیرد، ۰۹:۲۴ شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ ژانویه ۲۸ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار. جوامع بشری به جهان ویراست شد، ۱۹:۲۵.

    در ادامه ی چهار پاراگراف[…]

  • اتّحادیّهٔ اروپا

    مایلیم در صورت تمایل هر سه قوّه بر عضویّت در اتّحادیّهٔ اروپا نظارت داشته باشند، موضوعاتی که پیشتر به گمان رسیده است حذف لزوم ویزا و برپایی زیر ساخت مرتبط امنیّتی است در اتّصال اطّلاعات ساختارهای قضائی و مسلّح و امنیّتی. باغستان شهریار، ۱۳:۱۴ شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۰.