کشور

تعداد پاراگرف: 9

طرح ضمیمه های مطرح شده به کشور لغو است، مناسب می انگاریم ارتباطات مناسب و برپایی ساختار قضایی احتجامی در جهان انجام گیرد، ۰۹:۲۴ شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ ژانویه ۲۸ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار. جوامع بشری به جهان ویراست شد، ۱۹:۲۵.

در ادامه ی چهار پاراگراف پیشین که مربوط به امروز و روز گذشته هستار اگر بودار(بودوار) شحصی مشکل ساز در مسیر حذف نیاز ویزا برای ترددد به سوریه(شام، سریان) مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، ۰۷:۲۴ سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۴ ۲۰۲۲ خانه ی متعللق به آقای والد، باغستان شهریار.

مایلیم ممنوعییت سفر به اُفا(اسرائیل) برای شحص شهروند فلُتا(ایران) حذف گردد و در صورتی که بودند شحصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسند، ۰۴:۰۳ سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۴ ۲۰۲۲ خانه ی متعللق به آقای والد، باغستان شهریار. “شحص” به پیش از “شهروند” افزوده شد، ۰۷:۱۸.

در ادامه ی دو پاراگراف پیشین که مربوط به امروز هست وار مایلیم در صورت تمایل و به شرط احتجام الحاق هر کشوری در جهان به کشور صورت گیرد، ۱۷:۱۵ دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۳ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. به نظر شاید مناسب مطرح شدن باشد در برخی افعال وار به ار مخفف شود همچون هست وار به هستار، ۱۷:۱۸.

در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در مسیر حذف لزوم ویزا برای تردد بین افغانیا(افغانستان) و فلتا(ایران) مایلیم مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد و به شرط احتجام و در صورت تمایل عراق الحاق عراق به کشور انجام گیرد، غیر فععال شدن کلید ذخیره، 13:09 دوشنبه 11 مهر 1401 اکتبر 3 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم به شرط احتجام ایالات متتحده ی آمریکا را به کشور ملحق داریم، 09:00 دوشنبه 11 مهر 1401 اکتبر 3 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “ضمیمه” به “ملحق” ویراست شد، 13:05.

مایلیم ارتباط پایگاه دادهٔ پلیس و ساختار قضایی در سطح کشور برقرار باشد. باغستان شهریار، ۱۸:۲۰ پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم در سطح کشور ارتش بر برپایی ساختار قضائی مستقلّ مطرح شده نظارت داشته باشد. ۲۱:۵۹ جمعه ۶ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در کشور شامل حال هر فردی گردد که بدون جواز کشورهای دیگر در خاک ایشان تردّد دارد. ۱۴:۵۶ پنج‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰.