موضوعات اخیر

دسته: قانون اساسی

  • از ویرایش‌های نخستین مباحث قانون اساسی

    مایلیم به شرط احتجام هر چهار مورد مسدود سازی دارایی و مصادرۀ آن به نفع نهاد منظر، پیگرد(تعقیب) قضایی و اجرای مجموع جزا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر اجرای موضوعات مطرح قانون اساسی نوین اجرا شود، باغستان شهریار 08:54 پنج‌شنبه 8 اردیبهشت 1401.

    […]