موضوعات اخیر

دسته: Compliments at the beginning and end of the meeting

  • تعارف در آغاز و پایان دیدار

    پیشتر در خصوص کلامی به آغاز تعامل در راستای بررسی جایگزین های سلام سخن به میان آمده است همچون مرحبا و درود، آیا وقتی به شخصی بدون شناخت می گوییم به سلامت به نوعی خود را ضامن گیرنده ی شخص در تمامی افعال تا پایان عمر نمی گیریم، گویی مایلیم اگر حتتی[…]