موضوعات اخیر

دسته: صنعت هوانوردی

  • نرم افزار گوشی شرکت هواپیمایی دولتی در ممالک کشور

    مایلیم در خصوص هواپیمایی هما نرم افزار گوشی مناسب به رقابت با کلاس A دنیا در دسترس باشد، همینطور در خصوص مناسب ترین شرکت های دولتی پروازی در ممالک، 10:50 پنج شنبه 30 تیر 1401 جولای 21 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

  • فرودگاه

    مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در جمع آوری فرودگاه مهرآباد و مراکز نظامی غیر پلیس از محدودهٔ شهرها اجرا گردد. ۱۳:۳۴ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.

    هفده و بیست و هفت دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار تغییر نام[…]