موضوعات اخیر

دسته: فرودگاه

  • فرودگاه

    مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در جمع آوری فرودگاه مهرآباد و مراکز نظامی غیر پلیس از محدودهٔ شهرها اجرا گردد. ۱۳:۳۴ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.

    هفده و بیست و هفت دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار تغییر نام[…]