موضوعات اخیر

دسته: نسبیّت

  • بستر و بنیان نامناسب

    بر روی بنیانی نا مناسب احتمالاً هر چه بسازیم نامناسب است، احتمالاً به پس و پیش و مضمون شاید تواند دلالت داشتن به هر حال ما در بند زمانیم دست کم در خلق و ساخت، ممکن است برداشت ما از عدم تناسب بستر به گمراهی آغشته باشد یا پالایش و تفسیر ما[…]